ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารระบบ (System administration)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารระบบ (System administration) , ระบบการร้องเรียน , การประกันคุณภาพ , การบริหารการลงทุน , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , กลไกการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , การบริหารระบบบริการภาครัฐระดับพื้นที่
นักวิจัย : วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ , อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล , ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล , ชูชัย ศรชำนิ , เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ , วิโรจน์ ณ ระนอง , ศรชัย เตรียมวรกุล , เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์
คำค้น : การบริหารระบบ , ระบบการร้องเรียน , การบริหารการลงทุน , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , ระบบบริการภาครัฐ , System administration
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล , ไม่มีข้อมูล , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ชมรมแพทย์ชนบท , สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , ไม่มีข้อมูล , โรงพยาบาลเพ็ญ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/456
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ บนพื้นฐานทางวิชาการและความคิดเห็น ข้อเสนอที่หลากหลายอันจะนำสู่เอกสารวิชาการที่มีคุณค่าสำหรับผู้กำหนดนโยบาย และผู้บริหารจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับแก้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้เกิดผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารการประชุมวิชาการ พลังปัญญา สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :