ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หลักประกันทางด้านสุขภาพกับระบบบริการสาธารณสุขในอนาคต

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หลักประกันทางด้านสุขภาพกับระบบบริการสาธารณสุขในอนาคต
นักวิจัย : สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3/2538 : p134-145 , http://hdl.handle.net/11228/1000 , JV3N3-2 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความนี้วิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายในโครงการต่างๆ ของระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย รวมทั้งได้เสนอแนวทางในการพัฒนาและทางเลือกสำหรับหลักประกันทางด้านสุขภาพในอนาคตของประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ . (2551). หลักประกันทางด้านสุขภาพกับระบบบริการสาธารณสุขในอนาคต.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ . 2551. "หลักประกันทางด้านสุขภาพกับระบบบริการสาธารณสุขในอนาคต".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ . "หลักประกันทางด้านสุขภาพกับระบบบริการสาธารณสุขในอนาคต."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ . หลักประกันทางด้านสุขภาพกับระบบบริการสาธารณสุขในอนาคต. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.