ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศแคนาดา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศแคนาดา , Health system refrom in Canada
นักวิจัย : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ , Teerakiat Jareonsettasin
คำค้น : Health Care Reform -- Canada , Health Systems Reform -- Canada , การปฏิรูประบบสุขภาพ -- แคนาดา , บริการสุขภาพ -- แคนาดา , กำลังคนด้านสุขภาพ -- แคนาดา , เทคโนโลยีทางการแพทย์ -- แคนาดา , การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ -- แคนาดา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : hs0875 , http://hdl.handle.net/11228/1428 , WA540.DC2 ธ663ก 2544 , 43ค026
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศคานาดา การศึกษานี้เป็นการทบทวนการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศคานาดา เพื่อต้องการนำเสนอรูปแบบระบบสุขภาพของคานาดา แสดงถึงการกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพตลอดจนประเด็นสำคัญต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง สุดท้ายต้องการสังเคราะห์บทเรียนจากการทบทวนเพื่อเสนอแนะต่อการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย ข้อมูลการทบทวนมาจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะโฮมเพจขององค์กรสุขภาพในประเทศคานาดา นอกจากนั้นข้อมูลยังได้จากการสัมภาษณ์นักเรียนจำนวนหนึ่งที่ศึกษาในประเทศคานาดา ประเด็นในการทบทวนประกอบด้วย ระบบประกันสุขภาพ ระบบการให้บริการ ระบบการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ และระบบการคุ้มครองผู้บริโภคจากงานบริการสุขภาพ การศึกษานี้พบว่าระบบสุขภาพของประเทศคานาดาพัฒนาภายใต้กรอบหลักการห้าประการ หนึ่ง การบริหารจัดการโดยภาครัฐ สอง การให้บริการที่ครอบคลุมครบถ้วน สาม การให้บริการที่ครอบคลุมถ้วนหน้า สี่ การเข้าบริการถึงได้ง่าย และ ห้า สามารถรับบริการในที่ต่างๆ รวมทั้งต่างประเทศได้โดยที่ระบบประกันสุขภาพยังให้การคุ้มครอง งานบริการสุขภาพในคานาดาให้โดยภาคเอกชนเป็นหลัก แต่ด้านการเงินสนับสนุนโดยภาครัฐโดยใช้ระบบฐานภาษีเก็บเงินเข้ากองทุน การจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการเป็นแบบ fee-for-service สำหรับงานบริการที่ไม่ได้อยู่ในชุดบริการพื้นฐาน ผู้รับบริการต้องซื้อประกันเอกชนคุ้มครองด้วยตนเอง ระบบการให้บริการมีแพทย์ GP เป็นผู้ให้บริการหน้าด่าน ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพส่วนใหญ่ลงทุนไปกับบุคลากรสุขภาพ เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ระบบพยายามสนับสนุนการใช้บุคลากรสุขภาพข้างเคียงต่างๆ ที่มีการลงทุนการพัฒนาต่ำกว่าการลงทุนพัฒนาแพทย์รวมทั้งแพทย์เฉพาะทาง และพยายามลดอัตราการการเพิ่มขึ้นของแพทย์ สำหรับระบบการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพจะใช้คณะกรรมการของรัฐช่วยในการตัดสินใจต่อการลงทุนเทคโนโลยีและการกระจายเพื่อให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคมีองค์กรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายระดับเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดกับทุกฝ่าย ข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย ประกอบด้วย การผลักดันให้เกิดกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมทิศทางการพัฒนา ควรที่จะใช้ระบบประกันสุขภาพภายใต้กองทุนเดียวดีกว่าหลายกองทุน ความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพบริการและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีประสิทธิผล และการปฏิรูปต้องอาศัยการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และที่สำคัญ หลักการความทัดเทียมกันต้องเป็นหลักการที่ทำให้เกิดขึ้นจริงในทุกๆส่วนของการปฏิรูป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ , Teerakiat Jareonsettasin . (2544). การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศแคนาดา.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ , Teerakiat Jareonsettasin . 2544. "การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศแคนาดา".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ , Teerakiat Jareonsettasin . "การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศแคนาดา."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544. Print.
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ , Teerakiat Jareonsettasin . การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศแคนาดา. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2544.