ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
นักวิจัย : ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ , พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ , ดวงฤดี ลาศุขะ , พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์ , นฤมนัส คอวนิช , ทศพร คำผลศิริ
คำค้น : ตัวชี้วัด , ผู้สูงอายุ , ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems) , ระบบข้อมูล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1605 , http://hdl.handle.net/11228/2747 , WT20 ฐ332ส 2551 , 49ข008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ลำพูน
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อจะนําไปใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพและการจัดบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศของตัวชี้วัดสุขภาพ เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุด้านต่างๆ (ฐานข้อมูลตัวชี้วัด) และระบบสารสนเทศนี้สามารถประมวลระดับตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุที่จะใช้ในการเทียบเคียง (benchmark) กับค่ามาตรฐานในระดับชาติ ซึ่งระบบสารสนเทศตัวชี้วัดนี้จะเป็นนวัตกรรมที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนําไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลลัพธ์ของการให้/จัดบริการแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเป็นการค้นหาโอกาสพัฒนาบริการ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุต่อไป

สำนักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ , พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ , ดวงฤดี ลาศุขะ , พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์ , นฤมนัส คอวนิช , ทศพร คำผลศิริ . (2551). สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ , พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ , ดวงฤดี ลาศุขะ , พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์ , นฤมนัส คอวนิช , ทศพร คำผลศิริ . 2551. "สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ , พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ , ดวงฤดี ลาศุขะ , พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์ , นฤมนัส คอวนิช , ทศพร คำผลศิริ . "สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ , พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ , ดวงฤดี ลาศุขะ , พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์ , นฤมนัส คอวนิช , ทศพร คำผลศิริ . สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.