ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ , ผลการประเมินกระบวนการจัดทำแผนการกระจายอำนาจ กระบวนการผลักดันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกระจายอำนาจฉบับที่ 1 และ2 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนกระจายอำนาจฉบับที่ 3
นักวิจัย : ศุภชัย ศรีสุชาติ , แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล , อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ , นรา แป้นประหยัด
คำค้น : การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข , การบริหารสาธารณสุข , นโยบายของรัฐ , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : hs2037 , http://hdl.handle.net/11228/3782 , WA540.JT3 ศ734ผ 2556 , 55-015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้คือประเมินผลแผนการกระจายอำนาจด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1 และ 2) ตลอดจนแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1 และ 2) โดยเป็นการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ด้วยการประเมินจากเอกสาร ข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์ด้วยการลงพื้นที่ การประชุมกลุ่มย่อย พบว่า กระบวนการถ่ายโอนฯ ที่ผ่านมามีอุปสรรคในหลายด้าน เช่น กระบวนการถ่ายโอนอันเนื่องมาจากกระบวนการจัดทำแผนอาจมีประเด็นที่บกพร่องในด้านการสื่อสารเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ วัฒนธรรมการทำงานของแต่ละฝ่าย ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อจำกัดด้านงบประมาณ เป็นต้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ศุภชัย ศรีสุชาติ , แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล , อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ , นรา แป้นประหยัด . (2556). การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภชัย ศรีสุชาติ , แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล , อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ , นรา แป้นประหยัด . 2556. "การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภชัย ศรีสุชาติ , แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล , อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ , นรา แป้นประหยัด . "การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
ศุภชัย ศรีสุชาติ , แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล , อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ , นรา แป้นประหยัด . การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.