ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก , Gaps and Opportunities in Addressing Non Communicable Diseases in Thailand with WHO’s Best Buys and Good Buys interventions
นักวิจัย : ทักษพล ธรรมรังสี , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ , ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ , สิรินทร์ยา พูลเกิด , สุลัดดา พงษ์อุทธา , อรทัย วลีวงศ์ , อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง
คำค้น : โรคไม่ติดต่อ , โรคเรื้อรัง , พฤติกรรมเสี่ยง , มาตรการระดับประชากร
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5,4(ต.ค.-ธ.ค.2554) : 400-438 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3441
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากการเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของทั้งการเสียชีวิตและการเจ็บป่วย ในรายงานสถานะของโรคไม่ติดต่อปี 2553 ขององค์การอนามัยโลกมีข้อเสนอแนะมาตรการระดับประชากรที่มีประสิทธิผลและความคุ้มค่า 26 มาตรการในการจัดการควบคุมและป้องกันวิกฤตปัญหาโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ โดยแบ่งเป็นกลุ่มมาตรการหลักที่มีความคุ้มค่าและควรดำเนินการที่สุด 12 มาตรการ และมาตรการที่มีความคุ้มค่าและควรดำเนินการรองลงไปอีก 14 มาตรการ มาตรการระดับประชากรเหล่านี้มุ่งเน้นที่การจัดการห้าพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่/ยาสูบ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ และการได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิดบี รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาข้อจำกัดและโอกาสของประเทศไทยในการดำเนินการทั้ง 26 มาตรการ โดยทำการวิเคราะห์ในสามประเด็นได้แก่ หลักการและแนวคิดของมาตรการ, สถานการณ์ของมาตรการ และโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็ง จากการทบทวนสถานการณ์ของทั้ง 26 มาตรการ มาตรการเหล่านี้มีระดับความเข้มแข็งของเนื้อหานโยบาย, ความเข้มแข็งของการนำไปปฏิบัติ และ โอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งแตกต่างกัน และโดยรวมสรุปได้ว่า ประเทศไทยยังมีช่องว่างและข้อจำกัดในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชัดเจน ทั้งด้านระดับความสำคัญ ทรัพยากร ศักยภาพ ความต่อเนื่อง การประเมินผล และการประสานงาน นอกจากนั้น บางมาตรการยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการ และบางมาตรการมิได้เป็นไปในทิศทางเพื่อการควบคุมและป้องกันผลต่อสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Non Communicable Diseases (NCDs) is the most important health problem in Thailand, in terms of both mortality and morbidity. In the Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2010, World Health Organization recommends 26 effective and cost-effective interventions to tackle NCDs crisis. Further divided into 12 Best buys intervention and 14 Good buys, these population-wide policy interventions aim to address NCDs at their five major risk behaviours. These include tobacco use, alcohol consumption, food and beverage dietary, physical activity and Hepatitis B vaccination. This study describes theoretical concepts of the intervention, and analyses situations, gaps and opportunities of Thailand to adopt these 26 interventions. These interventions differ in terms of strength of policy content, implementation and feasibility to be strengthened. In conclusion, Thailand faces many major limitations in embarking these Best buys and Good buys health interventions, including priority, resources, capacity, sustainability, monitoring and evaluation, and coordination. While some are not exists at macro scale in Thailand, some interventions were not primarily designed for health purposes.

บรรณานุกรม :
ทักษพล ธรรมรังสี , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ , ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ , สิรินทร์ยา พูลเกิด , สุลัดดา พงษ์อุทธา , อรทัย วลีวงศ์ , อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง . (2554). ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทักษพล ธรรมรังสี , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ , ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ , สิรินทร์ยา พูลเกิด , สุลัดดา พงษ์อุทธา , อรทัย วลีวงศ์ , อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง . 2554. "ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทักษพล ธรรมรังสี , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ , ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ , สิรินทร์ยา พูลเกิด , สุลัดดา พงษ์อุทธา , อรทัย วลีวงศ์ , อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง . "ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
ทักษพล ธรรมรังสี , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ , ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ , สิรินทร์ยา พูลเกิด , สุลัดดา พงษ์อุทธา , อรทัย วลีวงศ์ , อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง . ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.