ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2 , Effectiveness of Intensive Behavioral Modification Program for Individual at Risk of Type 2 Diabetes
นักวิจัย : สุวัฒน์ โคตรสมบัติ , วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร , Suwat Kotsombutt , Vitool Lohsoonthorn , วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , Wiroj Jiamjarasrangsi , สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ , Somrat Lertmaharit , สิตมนัส สุวรรณฉาย , Sitamanus Suwanashine , กนกพรรณ กรรณสูต , Kanokpan Kanasoot
คำค้น : Diabetes , เบาหวาน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5,2(เม.ย.-มิ.ย.2554) : 224-232 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา โรคเบาหวานมีแนวโน้มในการเป็นปัญหาสำคัญขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย ปัจจุบันมีผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศระบุอย่างชัดเจนว่า มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงสูงลงได้ร้อยละ ๓๑-๕๘ แต่ในประเทศไทยยังขาดการประเมินในเรื่องนี้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นการศึกษาในรูปแบบกึ่งการทดลอง(Quasi-experimental study) นำรูปแบบมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ตลอด ๒๔ สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นคนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน(ดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๒๕ กิโลกรัม/ตารางเมตร) โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับมาตรการดังกล่าวจำนวน ๔๑ คน และกลุ่มซึ่งได้รับบริการตามปกติจำนวน ๖๑ คน แล้วเปรียบเทียบประสิทธิผลของแต่ละกลุ่มเมื่อสิ้นสุดการวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตามดัชนีตัวชี้วัดด้านกายภาพและด้านชีวเคมี ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่าง ๒ กลุ่ม แต่เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแยกในคนที่มีภาวะอ้วน(ดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัม/ตารางเมตร) พบว่าในกลุ่มที่ได้รับมาตรการมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่ลดลงแตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับการบริการตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(95% CI = -๑.๙๗๖ – -๐.๐๑๙, p-value = ๐.๐๔๖) ทำให้เห็นได้ว่าโปรแกรมนี้อาจมีความเหมาะสมกับคนที่มีภาวะอ้วน อย่างไรก็ตามต้องมีการศึกษาติดตามในระยะยาวต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

In the past decade, Diabetes Mellitus tends to become more and more important problem in Thailand. Nowadays, research results clearly indicate that behavioral change strategies can decrease complications and death among Diabetes patients. Several studies in China, Finland and USA have reported that intensive behavioral modification program focusing on exercise and weight loss certainly decreases the risk of Diabetes in high risk group by 31-58 percent. Previous related researches in Thailand have found that giving knowledge alone have led to negative outcome of Diabetes patient care. This research aimed to test the effectiveness of intensive behavioral modification program for individual at risk of type 2 diabetes. This Quasi-experimental research is to study effectiveness of intensive behavioral modification model which focuses on diet and exercise for 24 weeks. Participants who are overweighed person (BMI > 25 kg/ m2) were divided into two groups. Forty-one participants attended the intensive model while 61 participants received standard care. Effectiveness of the groups was compared at the end of the study. From data analysis made through changes of both physical and biochemical indicators, there was no significant difference found between two groups but subgroup analysis in overweight group (BMI > 30 kg/m2) indicate that the experimental group significantly lost more weight than control group (95%CI= -1.976 - - 0.019, p-value = 0.046). This finding shows that the program is more suitable for overweight person. However, long term study is still needed.

บรรณานุกรม :
สุวัฒน์ โคตรสมบัติ , วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร , Suwat Kotsombutt , Vitool Lohsoonthorn , วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , Wiroj Jiamjarasrangsi , สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ , Somrat Lertmaharit , สิตมนัส สุวรรณฉาย , Sitamanus Suwanashine , กนกพรรณ กรรณสูต , Kanokpan Kanasoot . (2554). ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุวัฒน์ โคตรสมบัติ , วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร , Suwat Kotsombutt , Vitool Lohsoonthorn , วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , Wiroj Jiamjarasrangsi , สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ , Somrat Lertmaharit , สิตมนัส สุวรรณฉาย , Sitamanus Suwanashine , กนกพรรณ กรรณสูต , Kanokpan Kanasoot . 2554. "ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุวัฒน์ โคตรสมบัติ , วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร , Suwat Kotsombutt , Vitool Lohsoonthorn , วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , Wiroj Jiamjarasrangsi , สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ , Somrat Lertmaharit , สิตมนัส สุวรรณฉาย , Sitamanus Suwanashine , กนกพรรณ กรรณสูต , Kanokpan Kanasoot . "ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
สุวัฒน์ โคตรสมบัติ , วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร , Suwat Kotsombutt , Vitool Lohsoonthorn , วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , Wiroj Jiamjarasrangsi , สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ , Somrat Lertmaharit , สิตมนัส สุวรรณฉาย , Sitamanus Suwanashine , กนกพรรณ กรรณสูต , Kanokpan Kanasoot . ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.