ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจยา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจยา , [Analysis of Drug Financial Accounting]
นักวิจัย : ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร , Duangtip Hongsamoot
คำค้น : Health Service -- Pharmaceautical Services , ระบบเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ , ยา , ธุรกิจยา , งบดุลยา , งบกำไรขาดทุนยา , ราคายา , อุตสาหกรรมยา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : hs0603 , hs0603 , http://hdl.handle.net/11228/1810 , QV55 ค17ร 2542
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจยา การวิเคราะห์ทางการเงิน ( Financial analysis ) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อดูผลประกอบการของนิติบุคคลจากงบดุลและงบกำไรขาดทุน การศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกรายต้องส่งรายงานประจำปีแก่กระทรวงพานิชย์ แม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแต่ก็เป็นข้อมูลเดียวที่มีอยู่ในระบบกลุ่มตัวอย่างเป็นนิติบุคคลในอุตสาหกรรมยา ๑๙๕ ราย หรือร้อยละ ๓๐.๙ ของธุรกิจทั้งหมด มีรายได้รวมทั้งสิ้น ๓๗,๓๙๒,๘๒๙,๕๗๑ บาท กำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น ๑,๗๑๗,๓๒๒,๐๐๑ บาท การวิเคราะห์ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจตามขนาดทรัพย์สินเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่ ( ทรัพย์สินมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ) จำนวน ๖๓ ราย นิติบุคคลขนาดกลาง ( ทรัพย์สิน ๒๐ - ๑๐๐ ล้านบาท ) จำนวน ๖๘ ราย นิติบุคคลขนาดเล็ก ( ทรัพย์สินน้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท ) จำนวน ๖๔ ราย และจำแนกเป็นสัญชาติไทย และต่างชาติ พบว่านิติบุคคลขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีสัญชาติต่างชาติ นิติบุคคลขนาดกลางและเล็กส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลในกลุ่มตัวอย่างได้กำไรร้อยละ ๘๒.๖ นิติบุคคลที่ขาดทุนมีสัญชาติไทยร้อยละ ๙๑.๒ นิติบุคคลสัญชาติไทยประกอบกิจการได้กำไรร้อยละ ๗๙.๓ ในขณะที่นิติบุคคลต่างชาติได้กำไรถึงร้อยละ ๙๓.๓ สัดสวนค่าเฉลี่ยรายได้ของนิติบุคคลขนาดใหญ่ กลาง และ เล็ก คิดเป็น ๓๐ : ๔ : ๑ การศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย POS เท่ากับ ๔.๓ ซึ่งดูเหมือนน้อย แต่บริษัท โอสถสภา ( เต๊กเฮงหยู) จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้สูงสุด ๓๐ อันดับแรกของกลุ่มผู้ขายสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทฯมีค่า POS เพียง ๕ เท่านั้น มีนิติบุคคลร้อยละ ๒๖.๒ ที่มีค่า POS มากกว่า ๕ และในจำนวนนี้เป็นกลุ่มนิติบุคคลขนาดใหญ่ถึงร้อยละ ๕๔.๙

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร , Duangtip Hongsamoot . (2542). การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจยา.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร , Duangtip Hongsamoot . 2542. "การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจยา".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร , Duangtip Hongsamoot . "การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจยา."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542. Print.
ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร , Duangtip Hongsamoot . การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจยา. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2542.