ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
นักวิจัย : จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , สุวรรณี วังกานต์ , วีระศักดิ์ พุทธาศรี
คำค้น : ความเชื่อมั่น , ระบบสุขภาพ , ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่น
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไม่มีข้อมูล , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3313
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ. 2553 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสมรรถนะของระบบสุขภาพ โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของระบบสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลที่สะท้อนสมรรถนะของระบบสุขภาพไทย ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปในการติดตาม วางแผน และกำหนดนโยบาย/มาตรการในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานสถิติแห่งชาติ

บรรณานุกรม :
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , สุวรรณี วังกานต์ , วีระศักดิ์ พุทธาศรี . (2553). ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , สุวรรณี วังกานต์ , วีระศักดิ์ พุทธาศรี . 2553. "ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , สุวรรณี วังกานต์ , วีระศักดิ์ พุทธาศรี . "ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , สุวรรณี วังกานต์ , วีระศักดิ์ พุทธาศรี . ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.