ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชนในประเทศไทย : การศึกษาความเป็นไปได้

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชนในประเทศไทย : การศึกษาความเป็นไปได้ , [Public and Private Dental Care Mix : Feasibility Study]
นักวิจัย : อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา , Adirek Sriwattanawongsa , แพร จิตตินันท์ , สุธี สุขสุเดช , จันทนา อึ้งชูศักดิ์
คำค้น : ทันตกรรม, บริการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : hs0937 , http://hdl.handle.net/11228/1434 , WU20.5 อ127บ 2545 , 45ค025
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชนในประเทศไทย: การศึกษาความเป็นไปได้ ปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษาเรื่องความเหมาะสมและบทบาทของทันตกรรมภาคเอกชนในการร่วมจัดบริการกับภาครัฐในประเทศไทย การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทันตสาธารณสุขตามนโยบายจากทุกภาคบริการ การวิจัยนี้ดำเนินการโดยการสำรวจที่ใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ เก็บข้อมูลจากทันตแพทย์ที่เป็นสมาชิกทันตแพทยสมาคมฯทั้งสิ้น 4,700 ชุด(ร้อยละ 12.9) มีข้อมูลสมบูรณ์ใช้วิเคราะห์ 544 ชุด(ร้อยละ 11.58) นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มแบบ focus groups รวม 9 ครั้ง 46 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ทันตแพทย์หัวหน้างานทันตสาธารณสุขประจำจังหวัด ทันตแพทย์ภาคเอกชน โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในพื้นที่ 6 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สระบุรี จันทบุรี และตรัง และสัมภาษณ์ผู้บริหารสาธารณสุข 2 คนคือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการชุดสิทธิประโยชน์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลการศึกษาพบว่า ทันตแพทย์ภาคเอกชนมีความพร้อมในการจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชน โดยปัจจัยสำคัญได้แก่ ค่าตอบแทน เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน และรูปแบบการตรวจสอบ ผู้บริหารสาธารณสุขเห็นว่า การจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชนมีความเป็นไปได้ แต่ต้องการความชัดเจนในประเด็น การแยกงบประมาณทันตกรรมออกจากงบประมาณรักษาพยาบาล ค่าบริการทันตกรรมเฉลี่ยต่อครั้ง และกฎเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพการบริการ การศึกษาครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชนต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา , Adirek Sriwattanawongsa , แพร จิตตินันท์ , สุธี สุขสุเดช , จันทนา อึ้งชูศักดิ์ . (2545). บริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชนในประเทศไทย : การศึกษาความเป็นไปได้.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา , Adirek Sriwattanawongsa , แพร จิตตินันท์ , สุธี สุขสุเดช , จันทนา อึ้งชูศักดิ์ . 2545. "บริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชนในประเทศไทย : การศึกษาความเป็นไปได้".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา , Adirek Sriwattanawongsa , แพร จิตตินันท์ , สุธี สุขสุเดช , จันทนา อึ้งชูศักดิ์ . "บริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชนในประเทศไทย : การศึกษาความเป็นไปได้."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545. Print.
อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา , Adirek Sriwattanawongsa , แพร จิตตินันท์ , สุธี สุขสุเดช , จันทนา อึ้งชูศักดิ์ . บริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชนในประเทศไทย : การศึกษาความเป็นไปได้. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2545.