ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
นักวิจัย : นภาพร วาณิชย์กุล , เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ , ทิพา ต่อสกุลแก้ว , สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ , สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร , วรรณี นิธิยานันท์ , วีรนุช รอบสันติสุข , นิพนธ์ เจริญกิจการ , วชิรศักดิ์ วานิชชา , จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ , สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ , ชัยวุฒิ สีทา , Napaporn Wanitkun , Ketsarin Utriyaprasit , Tipa Toskulkao , Suchada Pattaramongkolrit , Supinda Ruangjiratain , Wannee Nitiyanant , Nipon Charoenkitkarn , Vajirasak Vanijja , Chularat Tanprasert , Suthida Goollawattanaporn , Osborne, Richard , Batterham, Roy , Dowson, Sarity
คำค้น : ระบบบริการสาธารณสุข , ระบบบริการสุขภาพ , การบริการสุขภาพ (Health Service Delivery) , Health Service
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : hs2229 , http://hdl.handle.net/11228/4389 , W84 น197ก 2558 , 57-024
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบคู่มือการให้บริการการจัดการโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง บนพื้นฐานการบูรณาการการดูแลแบบประชาชนเป็นศูนย์กลาง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 3 ระยะ 1) ระยะพัฒนาคู่มือการดำเนินการจัดบริการ เป็นการทำ secondary data analysis จากการทำแผนที่ความคิดของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) และเจ้าหน้าที่ชุมชน (ผู้บริหารท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุข) เกี่ยวกับความต้องการในการดูแลรักษาผู้ป่วย 2) ระยะการตรวจสอบคุณภาพทางจิตวิทยาของเครื่องมือ 3) การทดสอบการอบรมการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น convenient sampling ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยใน 3 คัพ การทดสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบด้วยความตรงตาเนื้อหาและความเป็นปรนัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ความตรงเชิงโครงสร้างโดย confirmatory factor analysis ความตรงเชิงสภาพกับความแตกฉานทางสุขภาพ และพฤติกรรมการจัดการตนเอง ความเที่ยงโดยสัมประสิทธิ์ของความสม่ำเสมอภายในด้วย Cronbach’s alpha และความสามารถในการจำแนกกลุ่มด้วย cluster analysis และการอบรมการใช้งานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า จากการสังเคราะห์ความต้องการการบริการของผู้ป่วยและประสบการณ์การทำงานทั้งในส่วนการรักษาของโรงพยาบาลและการดูแลของชุมชน พบว่า การดำเนินการจัดบริการต้องเป็นการให้บริการที่เข้าใจการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย สนับสนุนให้ผู้ป่วยเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการจัดการโรค ให้การดูแลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องโดยผสานการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คู่มือการดำเนินงานผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานทุกข้อ สรุปได้ว่าการดำเนินงานคู่มือการดำเนินสามารถนำไปทดสอบการใช้งานในสถานการณ์จริงเพื่อศึกษาต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานนคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

บรรณานุกรม :