ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน , Sub-district Health Fund and Empowerment of the Local Administrative Organizations and Community Networks in Managing Community Health
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ , ภัทระ แสนไชยสุริยา , สงครามชัย ลีทองดี , มุกดา สำนวนกลาง , ทัศนีย์ ญาณะ , รัชนี สรรเสริญ , เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , พัฒนาวิไล อินใหม , อังสุมาลี ผลภาค , อาณัติ วรรณศรี
คำค้น : กองทุน , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) , ประกันสุขภาพ , หลักประกันสุขภาพตำบล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย , สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี , มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1923 , http://hdl.handle.net/11228/3438 , W250.JT3 ส618ก 2554 , T54-07
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกองทุนสุขภาพตำบลในการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน รวมถึงกับปรับตัวในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ทั้งนี้เนื่องจากบริบทและสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชนที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งปัจจัยสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พฤติกรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากบุคลากรสาธารณสุขที่จะต้องมีการปรับตัวในการทำงานแล้ว โครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปรับตัวของภาคส่วนท้องถิ่นชุมชนและอื่นๆ ในการทำงานร่วมกันอันเป็นการเสริมพลังภาคส่วนต่างๆ ในการทำงานสุขภาพชุมชนร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การปรับวิธีคิดและการทำงานกองทุนสุขภาพตำบลที่เอื้อต่อการจัดการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ในยุคการปรับตัวเปลี่ยนแปลงของกองทุนสุขภาพตำบล โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคีสามฝ่ายหลัก คือ อปท. องค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

บรรณานุกรม :
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ , ภัทระ แสนไชยสุริยา , สงครามชัย ลีทองดี , มุกดา สำนวนกลาง , ทัศนีย์ ญาณะ , รัชนี สรรเสริญ , เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , พัฒนาวิไล อินใหม , อังสุมาลี ผลภาค , อาณัติ วรรณศรี . (2554). การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ , ภัทระ แสนไชยสุริยา , สงครามชัย ลีทองดี , มุกดา สำนวนกลาง , ทัศนีย์ ญาณะ , รัชนี สรรเสริญ , เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , พัฒนาวิไล อินใหม , อังสุมาลี ผลภาค , อาณัติ วรรณศรี . 2554. "การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ , ภัทระ แสนไชยสุริยา , สงครามชัย ลีทองดี , มุกดา สำนวนกลาง , ทัศนีย์ ญาณะ , รัชนี สรรเสริญ , เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , พัฒนาวิไล อินใหม , อังสุมาลี ผลภาค , อาณัติ วรรณศรี . "การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ , ภัทระ แสนไชยสุริยา , สงครามชัย ลีทองดี , มุกดา สำนวนกลาง , ทัศนีย์ ญาณะ , รัชนี สรรเสริญ , เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , พัฒนาวิไล อินใหม , อังสุมาลี ผลภาค , อาณัติ วรรณศรี . การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.