ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง , The Role and Structure of Primary Care Service System: in the Context of Health Professional and Health Services: Case Study of Community Hospital, Community Nurses and Dentists
นักวิจัย : วีระศักดิ์ พุทธาศรี , Weerasak Putthasri , วันทนีย์ อุ่นจันทร์
คำค้น : Primary Care , บริการปฐมภูมิ , สถานบริการสาธารณสุข , ระบบบริการสุขภาพ , การบริการสาธารณสุข , โรงพยาบาลชุมชน , พยาบาล , ทันตแพทย์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : hs0910 , http://hdl.handle.net/11228/1876 , W84.6 ว849ก 2545 , 45ค055
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสังเคราะห์บทบาทและโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน ทันตแพทย์:กรณีศึกษาอำเภอวังน้อย จังหวัดระนครศรีอยุธยาผู้วิจัย:วีระศักดิ์ พุทธาศรี วันทนีย์ อุ่นจันทร์ก.แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ อำเภอวังน้อย :ขั้นปรับแนวคิด มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ทำหน้าที่กำหนดทิศทางนโยบายการบริการสุขภาพของทั้งเขตอำเภอ คณะกรรมการแกนนำเวชปฏิบัติครอบครัวและทีมบริหารสถานบริการปฐมภูมิเป็นผู้มีบทบาทในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการบริการสุขภาพ ขั้นเตรียมการ เป็นการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้เข้าใจในหลักการ แนวคิด เวชปฏิบัติครอบครัว การพัฒนาคุณภาพบริการ และการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ใช้รูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพที่ทำงานเชื่อมโยงกันจำนวน 7 ชุด ขั้นดำเนินการโดยพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลลำไทรเป็นต้นแบบ การจัดระบบส่งต่อระหว่างเครือข่าย พัฒนาการจัดศูนย์สุขภาพชุมชน ในสถานีอนามัย ข.การสัมภาษณ์วิชาชีพ :วิชาชีพพยาบาลชุมชน มีแนวคิดที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลักมากกว่าการรักษา มีบทบาทในการวางแผนและดำเนินงานในหน่วยบริการปฐมภูมิมากที่สุด เป็นตัวหลักของการติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆนอกโรงพยาบาล โดยอาศัยทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัว การคุ้นเคยกับพื้นที่ และมีประสบการณ์กับการทำงานในพื้นที่มานาน วิชาชีพทันตแพทย์ ให้ความสำคัญกับลักษณะงานการรักษาค่อนข้างมาก บทบาทในระยะต้นนี้ยังไม่ชัดเจนนัก งานหลักส่วนใหญ่เป็นการให้บริการรักษาทันตกรรมในคลินิก การประสานงานกับฝ่ายอื่นเน้นที่การรักษาพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย การติดต่อระสานงานหรือร่วมกิจกรรมนอกโรงพยาบาลเองมีไม่มากนัก ค.การประเมินผลการจัดบริการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้มารับบริการพบว่า มีความพอใจในการรับบริการ ไม่มีความรู้สึกว่าการแยกหน่วยบริการปฐมภูมิกับแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล มีความสะดวกรวดเร็วของการบริการ บางส่วนได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลด้วยง.ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่ควรคำนึงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน : ด้านบุคลากรเน้นที่การปรับแนวคิด การพัฒนาเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของบุคลากรเดิม ด้านการจัดองค์กรและเครือข่ายใช้การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นต้นแบบ ควรสร้างความเป็นพันธมิตรขององค์กร มากกว่าการเป็นคู่แข่งขัน ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวและความเป็นคนในพื้นที่ประกอบ ด้านการจัดรูปแบบกิจกรรมและดำเนินการเน้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจ การวางแผนและการดำเนินงาน และสร้างความตระหนักว่าชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วย ใช้ศักยภาพ หรือกิจกรรมที่ดำเนินอยู่เดิม เพื่อเป็นแนวทางขยายไปสู่การบริการปฐมภูมิ ปรับปรุงการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการสร้างสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ พุทธาศรี , Weerasak Putthasri , วันทนีย์ อุ่นจันทร์ . (2545). การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วีระศักดิ์ พุทธาศรี , Weerasak Putthasri , วันทนีย์ อุ่นจันทร์ . 2545. "การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วีระศักดิ์ พุทธาศรี , Weerasak Putthasri , วันทนีย์ อุ่นจันทร์ . "การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545. Print.
วีระศักดิ์ พุทธาศรี , Weerasak Putthasri , วันทนีย์ อุ่นจันทร์ . การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2545.