ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , Substitutes for Leadership and Organizational Citizenship Behavior of Public Health Officers in Sub-District Health Promoting Hospitals
นักวิจัย : ก้อนคำ พลวงค์ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย , Konkham Phonwong , Bhusita Intaraprasong , Janya Pattara-achachai
คำค้น : ภาวะผุู้นำ , leadership
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 8,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) : 355-363 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/4237
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการทดแทนความเป็นผู้นำกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน 534 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและมีการทดแทนความเป็นผู้นำในระดับปานกลาง การทดแทนความเป็นผู้นำมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ(r = 0.266, p-value ≤ 0.05) การทดแทนความเป็นผู้นำสามารถอธิบายความผันแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ร้อยละ 11.90 การวิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทดแทนความเป็นผู้นำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คือ 1.สร้างเสริมความรู้โดยพัฒนาคู่มือการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำ 2.จัดอบรมพัฒนาภาวะผู้นำด้วยการเรียนรู้จากการทำงานและจากบุคคลอื่น 3.กำหนดให้มีระบบพี่เลี้ยงและส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานให้ตรงกับความสามารถ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

This study aims to investigate the association between substitutes for leadership and organizational citizenship behavior of 534 public health officers in subdistrict health promoting hospitals under the inspection of Region 10, the Ministry of Public Health. The sample group was randomly chosen using stratified sampling. Data were collected by using questionnaires. Statistical analysis was performed using the computer program of Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression. Results revealed that public health officers had moderate organizational citizenship behavior. Substitutes for leadership had a low positive association with the organizational citizenship behavior of public health officers (r = 0.266, p-value ≤ 0.05). Substitutes for leadership could explain 11.90% (Adjusted R2 = 0.119) of the variance in organizational citizenship behavior. To achieve effective substitutes for leadership of public health officers at subdistrict health promoting hospitals, the creation of a self-development manual is suggested for public health officers to develop the leadership and train public health officers at every level, introduce the mentoring system and promote on the job training approach.

บรรณานุกรม :
ก้อนคำ พลวงค์ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย , Konkham Phonwong , Bhusita Intaraprasong , Janya Pattara-achachai . (2557). การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ก้อนคำ พลวงค์ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย , Konkham Phonwong , Bhusita Intaraprasong , Janya Pattara-achachai . 2557. "การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ก้อนคำ พลวงค์ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย , Konkham Phonwong , Bhusita Intaraprasong , Janya Pattara-achachai . "การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. Print.
ก้อนคำ พลวงค์ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จรรยา ภัทรอาชาชัย , Konkham Phonwong , Bhusita Intaraprasong , Janya Pattara-achachai . การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.