ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นักวิจัย : ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ , เพ็ญแข ลาภยิ่ง , ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ , สมหญิง สายธนู , ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ , วีระศักดิ์ พุทธาศรี
คำค้น : โรงพยาบาลเอกชน , ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ธุรกิจ , ยั่งยืน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , กรมอนามัย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2,2(2551) : 248-262 , 0858-9437 , DMJ96 , http://hdl.handle.net/11228/354
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย โดยมีผลกระทบทางลบน้อยที่สุดต่อสาธารณสุขของประเทศ การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 2 ระยะ ระยะที่ 1 โดย 1) การทบทวนวรรณกรรมด้านพัฒนาการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและผลกระทบ, นโยบายรัฐบาลและการกำกับของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ; 2) เก็บข้อมูลทรัพยากรและการบริการของโรงพยาบาลเอกชน โดยส่งแบบสอบถามถึงโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มตัวอย่างในทุกภาค (แบ่งตามจำนวนเตียงเป็น 3 ระดับ คือ น้อยกว่า 50, 50-100 และมากกว่า 100 เตียง) ที่มีข้อมูลบริการในช่วง พ.ศ. 2543-2546 ซึ่งได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ 56 แห่ง จากที่ส่งไป 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.33; 3) วิเคราะห์ข้อมูลการเงินของโรงพยาบาลเอกชนที่ตอบกลับ โดยใช้ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ และจัดประชุมระดมสมอง 2 ครั้ง เมื่อเดือนตุลาคม 2548 ในประเด็นทิศทางและแนวโน้มของโรงพยาบาลเอกชน ผลกระทบ และมาตรการนโยบายที่เป็นไปได้ ข้อค้นพบสำคัญจากการศึกษาสรุปได้ดังนี้: การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจนี้เกิดขึ้นใน 3 ทศวรรษที่ผ่านไป โดยสัมพันธ์ในทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจประเทศเกิดจากนโยบายรัฐที่ส่งสริมการลงทุนของเอกชน ผลประกอบการในช่วง พ.ศ. 2543-2546 พบว่ารายได้ของโรงพยาบาลในภูมิภาคมีแนวโน้มสูงขึ้น, โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้สูงกว่าขนาดเล็ก, โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้สูงกว่าโรงพยาบาลขนาดเดียวกันในภูมิภาค ดังนั้น ควรมีมาตรการในการกำกับ 3 มิติ คือ ค่าบริการ, ปริมาณและการกระจายของบริการและคุณภาพบริการ การพัฒนาโครงสร้างของระบบกำกับดูแลควรเป็นการผนวกบทบาทในส่วนที่ทำงานร่วมกันได้ของคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งมีโครงสร้างคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวกับสุขภาพอยู่หลายชุด ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานประกันสังคมและอื่นๆ, แทนการพัฒนาโครงสร้างใหม่ การพัฒนาระบบกำกับควรค่อยเป็นค่อยไปโดยภาครัฐอาจเป็นผู้เริ่มแสวงหาความร่วมมือประสานกับองค์กรอื่นๆ ที่สำคัญควรเน้นความสำคัญที่การสื่อสารสาธารณะเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน ซึ่งจะเป็นผู้กระตุ้นโรงพยาบาลเอกชนที่สำคัญกว่าการบังคับใช้กฎหมายใดๆ

บรรณานุกรม :
ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ , เพ็ญแข ลาภยิ่ง , ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ , สมหญิง สายธนู , ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ , วีระศักดิ์ พุทธาศรี . (2551). ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ , เพ็ญแข ลาภยิ่ง , ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ , สมหญิง สายธนู , ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ , วีระศักดิ์ พุทธาศรี . 2551. "ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ , เพ็ญแข ลาภยิ่ง , ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ , สมหญิง สายธนู , ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ , วีระศักดิ์ พุทธาศรี . "ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ , เพ็ญแข ลาภยิ่ง , ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ , สมหญิง สายธนู , ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ , วีระศักดิ์ พุทธาศรี . ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.