ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
นักวิจัย : ลัดดา เหมาะสุวรรณ , วิชัย เอกพลากร , นิชรา เรืองดารกานนท์ , ปราณี ชาญณรงค์ , ภาสุรี แสงศุภวนิช , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , ศักดา พรึงลำภู , หทัยชนก พรรคเจริญ , สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
คำค้น : ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems) , สุขภาพเด็ก , การสำรวจสุขภาพ , การตรวจร่างกาย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ , สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : 9789742991470 , hs1815 , http://hdl.handle.net/11228/3169 , WA900.JT3 ล240ร 2551-52
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เป็นการสำรวจที่ครอบคลุมถึงการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกายและการตรวจสารตัวอย่างด้วย ทำให้การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยได้ข้อมูลที่มีจุดแข็งคือ เป็นข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลจากการสำรวจในชุมชนที่สามารถเป็นตัวแทนประชากรได้ นอกจากนี้การสำรวจอย่างต่อเนื่องยังสามารถใช้ศึกษาแนวโน้มสถานะสุขภาพของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องด้วย รายงานผลการสำรวจสุขภาพเด็กไทยฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเด็ก ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เนื้อหาจะครอบคลุมการนำเสนอปัจจัยเสี่ยงสุขภาพสำคัญ ได้แก่ พฤติกรรมพฤติกรรมทางสุขภาพ สถานสุขภาพทั่วไป ภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต และการพัฒนาทางสติปัญญาอารมณ์สังคมและจริยธรรม ข้อมูลทั้งหลายนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

บรรณานุกรม :
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , วิชัย เอกพลากร , นิชรา เรืองดารกานนท์ , ปราณี ชาญณรงค์ , ภาสุรี แสงศุภวนิช , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , ศักดา พรึงลำภู , หทัยชนก พรรคเจริญ , สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ . (2554). การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , วิชัย เอกพลากร , นิชรา เรืองดารกานนท์ , ปราณี ชาญณรงค์ , ภาสุรี แสงศุภวนิช , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , ศักดา พรึงลำภู , หทัยชนก พรรคเจริญ , สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ . 2554. "การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , วิชัย เอกพลากร , นิชรา เรืองดารกานนท์ , ปราณี ชาญณรงค์ , ภาสุรี แสงศุภวนิช , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , ศักดา พรึงลำภู , หทัยชนก พรรคเจริญ , สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ . "การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , วิชัย เอกพลากร , นิชรา เรืองดารกานนท์ , ปราณี ชาญณรงค์ , ภาสุรี แสงศุภวนิช , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , ศักดา พรึงลำภู , หทัยชนก พรรคเจริญ , สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ . การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.