ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
นักวิจัย : สุพรรณ ศรีธรรมมา , ปรีดา แต้อารักษ์ , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , ยงเจือ เหล่าศิริถาวร , จเด็จ ธรรมธัชอารี , พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ , กนิษฐา บุญธรรมเจริญ , อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ , อริยะ บุญงามชัยรัตน์ , ชูจิตร นาชีวะ
คำค้น : ภาระโรค , ดัชนีปีสุขภาวะที่สูญเสีย , การจัดลำดับความสำคัญ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : วารสารวิชาการสาธารณสุข 13,2(2547) : 239-256 , 0858-4923 , DMJ51 , http://hdl.handle.net/11228/247
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ความสูญเสียด้านสุขภาพโดยใช้ดัชนีปีสุขภาวะที่สุญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควร การเจ็บป่วยและพิการ (Disability - Adjusted Life Year: DALY) เพื่อนำมาใช้ในการจัดลำดับ ปัญหาทางสุขภาพของคนไทย และการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ (health outcome) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยลาย ประมาณการปีสุขภาวะที่สูยเสียไปโดยใช้ข้อมูลการป่วยและการตายในประเทศไทย ปี ๒๕๔๒ และข้อมูลระบาทวิทยาของการป่วยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเมื่อนำผลการศึกษามาจัดลำดับความสำคัญตามสัดส่วนของปีสุขภาวะที่สูญเสียในแต่ละโรคพบว่า โรคที่เป็นสาเหตุการสูญเสียอันดับหนึ่ง คือ เอดส์ รองลงมาได้แก่ การบาดเจ็บจากการขนส่ง หลอดเลือดสมอง เบาหวานและมะเร็งตับ ข้อดีของการจัดลำดับโดยใช้ดัชนีนี้คือสามารถวัดทังการตาย การเจ็บป่วยและความพิการออกมาเป็นหน่วยวัดเดียวกันได้ ซึ่งนอกจากนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณได้ในหลายด้านแล้ว ควรมีการพัฒนาต่อไปในการใช้เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในเชีงประสิทธิผบของการดำเนินงานทางสาธารณสุขด้วย

บรรณานุกรม :
สุพรรณ ศรีธรรมมา , ปรีดา แต้อารักษ์ , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , ยงเจือ เหล่าศิริถาวร , จเด็จ ธรรมธัชอารี , พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ , กนิษฐา บุญธรรมเจริญ , อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ , อริยะ บุญงามชัยรัตน์ , ชูจิตร นาชีวะ . "การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547. Print.