ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล , Study of financial report for hospital efficiency
นักวิจัย : กนกพร สุรณัฐกุล , Khanokporn Suranatkul , ศิรัตน์ สนชัย , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Sirirat Sonchi , Supasit Pannarunothai , มหาวิทยาลัยนเรศวร , Naresuan University
คำค้น : Hospital Administration , Cost and Cost Analysis , Health Care Cost , การบริหารโรงพยาบาล , การบริหารการเงิน, โรงพยาบาล , การเงิน , โรงพยาบาล -- การเงิน , โรงพยาบาล -- การคลัง , The standard of financial report , การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ , ดัชนีชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพโรงพยาบาล , มาตรฐานรูปแบบงบการเงิน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : hs1110 , http://hdl.handle.net/11228/1885 , WX157 ก124ก 2546 , 46ค35
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่องานวิจัย การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาลผู้วิจัย กนกพร สุรณัฐกุล, ศิรัตน์ สนชัย, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัยแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ 2546บทคัดย่อ รายงานทางการเงินเป็นที่ยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันรายงานทางการเงินมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก และการเปิดเผยข้อมูลที่ก็ไม่เพียงพอ ซึ่งยากต่อการประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร ผลจากการศึกษานี้ทำให้ได้รูปแบบงบการเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลที่ควรเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่จำเป็น ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการศึกษาข้อมูลต้นทุนการให้บริการ จากแบบฟอร์มที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ (ข้อมูลตามเกณฑ์คงค้าง) ซึ่งแยกเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและยังได้คำนวณต้นทุนแยกตามประเภทสิทธิ ได้แก่ 30 บาท ,ประกันสังคมและสวัสดิการ,ข้าราชการ โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างของโรงพยาบาลพุทธชินราช ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2546 ซึ่งผลที่ได้ คือ ต้นทุน / ครั้ง ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย เท่ากับ 1,039.2 และต้นทุน / ราย ผู้ป่วยใน เฉลี่ย เท่ากับ 14,967.68 และเมื่อแยกต้นทุนไปแต่ละประเภทสิทธินั้น พบว่า ต้นทุน / ครั้ง ผู้ป่วยนอก 30 บาท และประกันสังคมมีต้นทุน ที่ใกล้เคียงกัน ส่วนข้าราชการมีต้นทุนที่สูงมาก สำหรับต้นทุน / ราย ผู้ป่วยใน พบว่า ต้นทุนต่ำที่สุด คือ ประกันสังคม 30 บาท และข้าราชการ ตามลำดับ และจากการศึกษาลึกลงไปถึงต้นทุนที่ต่างกันในแต่ละประเภทสิทธิ พบว่า ถ้าเป็น ต้นทุน / ครั้ง ผู้ป่วยนอก ต้นทุนที่ต่างกันเนื่องจากค่ายาที่ต่างกันเท่านั้น แต่ถ้าเป็นต้นทุน / ราย ผู้ป่วยใน พบว่า ต้นทุนที่ต่างกัน เนื่องมาจากค่ายาและต้นทุนบริการอื่น ด้วย ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้หน่วยงานที่กำกับดูแลและผู้ใช้งบการเงินได้รับรายงานที่มีคุณภาพ สามารถประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานและสามารถนำไปเปรียบเทียบกันกับโรงพยาบาลอื่นได้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Research Title Study of financial report for hospital efficiencyResearcher Khanokporn Suranatkul, Sirirat Sonchi, Suphasit PhanarunothaiFunding Health Systems Research InstituteYear 2003AbstractFinancial report plays an important role in organization management. Nowadays, each hospital, however, has its own format of financial report and provides inadequate financial information. Therefore, it is difficult to compare the managing performance of each hospital. The objective of this research is to set up the standard form of financial report, which could be used for evaluation of hospital efficiency.In this study, we developed the new financial report format and the service cost data had been filled in (accrual basis), which could be categorized into 2 groups: outpatients and inpatients. Furthermore, we calculated service cost for each group based on three types of health insurance policy, i.e. 30 baht, social welfare, government officer, using data from Bhuddhachinnarat Hospital during January-May 2003. The result showed that the average outpatient’s unit cost/visit =1, 039.20 and the average inpatient’s unit cost/head = 14,967.68. Moreover, we found that outpatient’s unit cost/visit for 30 baht and social welfare is similar, whereas unit cost/visit for government officer is relatively high. In case of inpatient, the lowest unit cost/head is social welfare, 30 baht and government officers, respectively. In addition, comparison of service cost of each health insurance policy showed that only the difference in medicine cost affected the difference in outpatient’s unit cost/visit. In case of inpatient, not only the difference in medicine cost but also other service cost affected the difference in inpatient’s unit cost/visit.The result from this study is useful for the health authority and other involved users to obtain the proper financial report in the same format. Evaluation of hospital efficiency can be readily performed and comparison between each hospital can be assessed.

บรรณานุกรม :
กนกพร สุรณัฐกุล , Khanokporn Suranatkul , ศิรัตน์ สนชัย , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Sirirat Sonchi , Supasit Pannarunothai , มหาวิทยาลัยนเรศวร , Naresuan University . (2546). การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
กนกพร สุรณัฐกุล , Khanokporn Suranatkul , ศิรัตน์ สนชัย , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Sirirat Sonchi , Supasit Pannarunothai , มหาวิทยาลัยนเรศวร , Naresuan University . 2546. "การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
กนกพร สุรณัฐกุล , Khanokporn Suranatkul , ศิรัตน์ สนชัย , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Sirirat Sonchi , Supasit Pannarunothai , มหาวิทยาลัยนเรศวร , Naresuan University . "การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546. Print.
กนกพร สุรณัฐกุล , Khanokporn Suranatkul , ศิรัตน์ สนชัย , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Sirirat Sonchi , Supasit Pannarunothai , มหาวิทยาลัยนเรศวร , Naresuan University . การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2546.