ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก , กระจายอำนาจกับความเป็นธรรมด้านสุขภาพ , การปฏิรูปการคลังท้องถิ่นของไทยกับทางเลือกในการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ , 10 ปีกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : จากบทเรียนสู่ทางออก , ทิศทางกระทรวงสาธารณสุขกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ , ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : โอกาสและความเป็นไปได้ของระบบสาธารณสุขไทย
นักวิจัย : จรวยพร ศรีศศลักษณ์
คำค้น : การกระจายอำนาจ , การบริหารสาธารณสุข
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , วินัย ลีสมิทธิ์ , สงครามชัย ลีทองดี , วีระศักดิ์ พุทธาศรี , เวียงรัฐ เนติโพธิ์ , ปรีดา แต้อารักษ์ , ฐิติมา นวชินกุล , พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ , จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , สายศิริ ด่านวัฒนะ , อารดา สุคนธสิทธิ์ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง , ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , นักวิชาการอิสระ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่1 มกราคม 2554 , http://hdl.handle.net/11228/3106
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เวทีวิชาการสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๑ “๑๐ ปี การ กระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อค้นหาทางออกร่วมกัน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า เป็นกิจกรรมทางวิชาการของแผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจ ด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวง สาธารณสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบัน พระปกเกล้า การจัดเวทีครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพที่ผ่านมา ภายใต้การดำเนินการของแผนงานฯ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องต่อ ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อนำความรู้ ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปพัฒนาแนวทางการจัดทำข้อเสนอการปรับ แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) การจัดทำเอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเนื้อหาสำคัญ จากการบรรยาย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้ง ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวทีดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา เพิ่มเติม ต่อยอด และนำสาระความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ ในการนำไปปรับวิธีคิดและมุมมองของการกระจายอำนาจ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลง การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในระยะต่อไป คณะผู้จัดทำขอขอบคุณท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมเวที และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ทาง สวรส. ได้จัดทำขึ้น ซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดล้วนเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่ง ต่อการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารจากเวทีวิชาการสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๑ “๑๐ ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อค้นหาทางออกร่วมกัน” เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า

บรรณานุกรม :
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . (2554). Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . 2554. "Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . "Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.