ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร , What unmet health care need tells?
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai
คำค้น : ระบบบริการสุขภาพ , Health Services System , Universal Coverage , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , Health care , Health care need , ความจำเป็นต่อบริการสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11,2 (เม.ย-มิ.ย. 2560) : 153-154 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/5007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความจำเป็นต่อบริการสุขภาพ (health care need) ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง (unmet) เริ่มปรากฏ เป็นตัวชี้วัดเปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพระหว่างประเทศต่างๆ ในรายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ปี พ.ศ. 2557 ที่จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนความสามารถในการเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความชุกของบริการสุขภาพจำเป็นที่ไม่ได้รับการตอบสนองในประเทศไทย พบอัตราความชุกต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามานานมาก แต่เมื่อขยายเป็นจำนวนประชากร ก็พบว่าได้ขนาดของปัญหามากถึงกว่าล้านคน ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่สมควรศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้ในเรื่องนี้ให้มากขึ้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . (2560). บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . 2560. "บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . "บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560. Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2560.