ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลการนำสู่การปฏิบัติของสามมาตรการเชิงนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน ในระหว่าง ปี 2556 - 2560

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการนำสู่การปฏิบัติของสามมาตรการเชิงนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน ในระหว่าง ปี 2556 - 2560 , Evaluation of the implementation of three working age health promotion policy interventions during 2013-2016
นักวิจัย : สุณี วงศ์คงคาเทพ , วิภา ด่านธำรงกูล , อำนวย ภูภัทรพงศ์ , ชัยรัชต์ จันทร์ตรี , กุลพร สุขุมาลตระกูล , สุพิชชา วงค์จันทร์ , Sunee Wongkongkathep , Vipa Danthamrongkul , Amnuay Phoophattarapong , Chairach Jantree , Kunlaporn Sukumaltakun , Supitcha Wongchan
คำค้น : Health Promotion , การส่งเสริมสุขภาพ , การบริหารสาธารณสุข , Public health administration , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : hs2460 , http://hdl.handle.net/11228/5006 , W84.1 ส764ก 2561 , 60-068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประเมินผลการนำสู่การปฏิบัติของสามมาตรการเชิงนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน ในระหว่าง ปี 2556–2560 คือ มาตรการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มาตรการองค์กรไร้พุง และมาตรการคลินิก DPAC วัตถุประสงค์การศึกษา คือ ประเมินผลความคิดเห็นต่อนโยบาย ระบบการสนับสนุน กระบวนการดำเนินการ ผลลัพธ์การดำเนินการและปัจจัยที่ทำให้กระบวนการดำเนินการประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จของทั้ง 3 มาตรการ สถานการณ์และการทบทวนวรรณกรรม สถานการณ์น้ำหนักเกินโรคอ้วนและโรค NCD ในประเทศไทย พบว่าประชากรวัยทำงานร้อยละ 48 มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ปัญหานี้มีการขยายตัวอย่างชัดเจนในระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอันดับสอง ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาทต่อปี จากการทบทวนการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานในประเทศต่างๆ ทุกประเทศมีนโยบายชาติด้านส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและมีแผนยุทธศาสตร์นโยบายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน แต่ละประเทศได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อน ที่เน้นไปที่การจัดกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานและชุมชนให้เอื้อต่อสุขภาพ ด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เน้นขับเคลื่อนในสถานประกอบการ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าของกิจการและพนักงานให้ความตระหนักต่อสุขภาพ ร่วมการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับบริบทและความต้องการของพนักงาน การสร้างระบบสนับสนุนกิจกรรมและมีระบบติดตามประเมินผล ขณะเดียวกันมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำและประชาชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนด้วย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

The study is aimed at implementation evaluation of the three core interventions in health promotion among adult population during 2556-2560 BE which include projects of Health Promoting Hospital, Flat-belly workplace, and DPAC Clinic. Evaluation includes policy implication, supportive measure, implementation, outputs and outcomes as well as key success factors. Situation analysis and literature review Review situation of NCD in Thailand shows that prevalence of overweight including obesity has been obviously increasing during the past two decades and currently reaches 48% among adult population. Thus creates burden on health service delivery and overall socio-economic status of the country, with estimate of annual economic loss of 12,000 THB. Comparative review in different countries emphasized national policies and strategies with key indicators which are mostly focused on promoting physical activities, proper diet, workplace environment and healthy community. Stakeholder engagement and partnership is the key factor, particularly in the workplace where employer and employees are mutually aware of and participate in health promoting activities. At community level, role of local governments as well as community leaders and organizations are undoubtedly crucial.

บรรณานุกรม :
สุณี วงศ์คงคาเทพ , วิภา ด่านธำรงกูล , อำนวย ภูภัทรพงศ์ , ชัยรัชต์ จันทร์ตรี , กุลพร สุขุมาลตระกูล , สุพิชชา วงค์จันทร์ , Sunee Wongkongkathep , Vipa Danthamrongkul , Amnuay Phoophattarapong , Chairach Jantree , Kunlaporn Sukumaltakun , Supitcha Wongchan . (2561). การประเมินผลการนำสู่การปฏิบัติของสามมาตรการเชิงนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน ในระหว่าง ปี 2556 - 2560.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุณี วงศ์คงคาเทพ , วิภา ด่านธำรงกูล , อำนวย ภูภัทรพงศ์ , ชัยรัชต์ จันทร์ตรี , กุลพร สุขุมาลตระกูล , สุพิชชา วงค์จันทร์ , Sunee Wongkongkathep , Vipa Danthamrongkul , Amnuay Phoophattarapong , Chairach Jantree , Kunlaporn Sukumaltakun , Supitcha Wongchan . 2561. "การประเมินผลการนำสู่การปฏิบัติของสามมาตรการเชิงนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน ในระหว่าง ปี 2556 - 2560".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุณี วงศ์คงคาเทพ , วิภา ด่านธำรงกูล , อำนวย ภูภัทรพงศ์ , ชัยรัชต์ จันทร์ตรี , กุลพร สุขุมาลตระกูล , สุพิชชา วงค์จันทร์ , Sunee Wongkongkathep , Vipa Danthamrongkul , Amnuay Phoophattarapong , Chairach Jantree , Kunlaporn Sukumaltakun , Supitcha Wongchan . "การประเมินผลการนำสู่การปฏิบัติของสามมาตรการเชิงนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน ในระหว่าง ปี 2556 - 2560."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561. Print.
สุณี วงศ์คงคาเทพ , วิภา ด่านธำรงกูล , อำนวย ภูภัทรพงศ์ , ชัยรัชต์ จันทร์ตรี , กุลพร สุขุมาลตระกูล , สุพิชชา วงค์จันทร์ , Sunee Wongkongkathep , Vipa Danthamrongkul , Amnuay Phoophattarapong , Chairach Jantree , Kunlaporn Sukumaltakun , Supitcha Wongchan . การประเมินผลการนำสู่การปฏิบัติของสามมาตรการเชิงนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน ในระหว่าง ปี 2556 - 2560. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2561.