ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี , Standardization of Speech and Language Test for Thai Children Aged 0 - 4 Years
นักวิจัย : เบญจมาศ พระธานี , นิภา อังศุภากร , ทวิตรี ภูมินำ , ชลดา สีพั้วฮาม , เพชรรัตน์ ใจยงค์
คำค้น : ความสามารถทางภาษา , แบบประเมินพัฒนาภาษา , การบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1999 , http://hdl.handle.net/11228/3741 , P51 บ784ก 2554 , T52-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิด หากไม่ได้รับการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินภาษาและการพูดจะมีปัญหาในการสื่อสารการเรียนรู้และการดำรงชีวิต จึงจำเป็นต้องหาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและคัดแยกปัญหาภาษาและการพูดเบื้องต้นเพื่อการวินิจฉัยให้การรักษาและฟื้นฟูแต่เนิ่นๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเหล่านี้มีการพัฒนาภาษาและการพูดใกล้เคียงปกติได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองและประเมินพัฒนาการภาษาและการพูด วิธีการ: ประเมินพัฒนาภาษาและการพูดด้วยการสอบถามจากผู้ปกครอง (caregiver’s report) และ ประเมินจริง (Test) ในเด็กปกติและเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาภาษาและการพูดล่าช้าในแต่ละช่วงอายุ [3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 เดือน (± 1 ½ เดือน), และ 30, 36, 48 เดือน (± 3 เดือน)] จำนวน 54 คน ด้วยแบบทดสอบพัฒนาการของเด็กปฐมวัย Denver II (Denver II) แบบคัดกรองภาษาและการพูดของ เด็กเล็ก 0-4 ปี (Thai Early Language Mile Stone for Children Aged 0-4 years: ELM) แบบประเมินการ พูดและภาษาของเด็กไทยอายุ 0-4 ปี (Thai Speech and Language Test for children Aged 0-4 Years Old: TSLT) ผลการศึกษา: พบว่าแบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II ในภาพรวม (Denver II Total ) และด้านภาษาและการพูด (Denver II Language ) แบบคัดกรองการพัฒนาภาษาและการพูดเด็กของไทย 0-4 ปี (ELM) และแบบประเมินการพูดและภาษาของเด็กไทยอายุ 0-4 ปี (TSLT) มีค่าสัมประสิทธ์ของความสอดคล้องอยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับดี (Cohen’s Kappa coefficients range: K= 0.27 to 0.75) โดยพบว่า แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II ด้านภาษาและการพูด (Denver II Language ) มีความสอดคล้องกับแบบประเมินการพูดและภาษาของเด็กไทยอายุ 0-4 ปี (TSLT) ทั้งจากการสอบถามจากผู้ปกครองและการประเมินจริงในระดับปานกลาง (K = 0.52-0.60) แบบประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย Denver II ด้านภาษาและการพูด (Denver II Language) มีความสอดคล้องกับแบบคัดกรองการพัฒนาภาษาและการพูดเด็กของไทย 0-4 ปี (ELM) ในระดับดี (K = 0.61-0.75) ความสอดคล้องระหว่างบุคคล (inter-rater reliability) ของผู้วิจัยในการทำแบบทดสอบและแบบประเมินอยู่ในระดับดีมาก (K = 0.86-1.00) ส่วนการใช้แบบประเมินการพูดและภาษาของเด็กไทยอายุ 0-4 ปี (TSLT) ด้วยวิธีการสอบถามจากผู้ปกครองและการประเมินจริงนั้นมีความสอดคล้องกันในระดับปานกลาง (K = 0.52-0.60) สรุป: ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการทางภาษาและการพูดควรใช้แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II ด้านพัฒนาภาษาและการพูด (Denver II Language) หรือแบบทดสอบคัดกรองภาษาและการพูดของเด็กเล็ก 0-4 ปี (ELM) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทดสอบไม่นาน ผู้วิจัยทุกคนสามารถใช้แบบทดสอบและแบบประเมินทั้ง 3 ชุด เป็นเครื่องมือในการตรวจพัฒนาการภาษาและการพูดในเด็กได้อย่างตรงกันและสามารถเปรียบเทียบผลกันได้ด้วยความเชื่อมั่นว่ามีมาตรฐานเดียวกัน

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Background: Children with congenital hearing loss without treatment and rehabilitation of hearing, language and speech have difficulty in daily communication, learning, and life living. It is necessary to find tools for assessment and screening early language and speech problems to use for early diagnosis, treatment and rehabilitation. That would help these children to have nearly normal language and speech development. Objective of this study was to investigate reliability of tools for screening and assessment language and speech development Method: Assessments of language and speech development from caregiving’s report and test for 54 children with or without risk for delayed language and speech development in each age interval [6, 9, 12, 15, 18, 24 months (± 1 ½ months), and 30, 36, 48 months (± 3 months)] were done with Denver Development Screening Test, Denver Development Screening Test in part of language (Denver II Language), Thai Early Language Mile Stone for Children Aged 0-4 years: ELM) , Thai Speech and Language Test for children Aged 0-4 Years Old (TSLT) Report: Denver II and Denver II in part of language (Denver II Language) , ELM and TSLT had Cohen’s Kappa coefficients range:κ rang from fair to good agreement (κ = 0.27 – 0.75 ) Denver II language and TSLT both from caregiver’s report and test at moderate agreement (κ = 0.52 – 0.60 ) Denver II Language and ELM lead a good agreement (κ = 0.61 – 0.75 ) Investigators inter-rater reliability in using these tools were very good agreement (κ = 0.86 – 1.00 ). TSLT from caregivers’s report and test have moderate agreement (κ = 0.52 – 0.60 ). Conclusion: For screening of language and speech development, investigaters can use Denver II Language or ELM. Investigaters have reliability and standard in assessment language and speech in children.

บรรณานุกรม :
เบญจมาศ พระธานี , นิภา อังศุภากร , ทวิตรี ภูมินำ , ชลดา สีพั้วฮาม , เพชรรัตน์ ใจยงค์ . (2554). การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เบญจมาศ พระธานี , นิภา อังศุภากร , ทวิตรี ภูมินำ , ชลดา สีพั้วฮาม , เพชรรัตน์ ใจยงค์ . 2554. "การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เบญจมาศ พระธานี , นิภา อังศุภากร , ทวิตรี ภูมินำ , ชลดา สีพั้วฮาม , เพชรรัตน์ ใจยงค์ . "การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
เบญจมาศ พระธานี , นิภา อังศุภากร , ทวิตรี ภูมินำ , ชลดา สีพั้วฮาม , เพชรรัตน์ ใจยงค์ . การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.