ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหา Stenotrophomonas maltophilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหา Stenotrophomonas maltophilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นักวิจัย : กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์ , กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ , ณัฐณิชา อิงวิยะ
คำค้น : Stenotrophomonas maltophilia , Nosocomial pathogen , Multiple-drug resistance (MDR) , Hospital , PCR , MIC
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=13588
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์ , กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ , ณัฐณิชา อิงวิยะ . (2561). การตรวจหา Stenotrophomonas maltophilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์ , กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ , ณัฐณิชา อิงวิยะ . 2561. "การตรวจหา Stenotrophomonas maltophilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์ , กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ , ณัฐณิชา อิงวิยะ . "การตรวจหา Stenotrophomonas maltophilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์ , กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ , ณัฐณิชา อิงวิยะ . การตรวจหา Stenotrophomonas maltophilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2561.