ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจเชื้อยูเรียพลาสมา ไดเวอร์ซุม มัยโคพลาสมา โบวิส และมัยโคพลาสมา โบวิเจนนิทาเลียม จากน้ำเชื้อพ่อโคโดยเทคนิคพีซีอาร์

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจเชื้อยูเรียพลาสมา ไดเวอร์ซุม มัยโคพลาสมา โบวิส และมัยโคพลาสมา โบวิเจนนิทาเลียม จากน้ำเชื้อพ่อโคโดยเทคนิคพีซีอาร์
นักวิจัย : วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ , มุขดา รัตนภาสกร , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล
คำค้น : เทคนิคพีซีอาร์
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ตรวจเชื้อ Ureaplasma diversum (Ud), Mycoplasma bovis (Mbo), Mycoplasma bovigenitalium (Mbg) ในน้ำเชื้อสดพ่อโค จำนวน 134 ตัวอย่าง เปรียบเทียบการตรวจ 2 วิธี คือ วิธีเพาะเลี้ยงเชื้อด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะและวิธี polymerase chain reaction (PCR) โดยแบ่งน้ำเชื้อเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 นำไปเพาะเชื้อ Ud ใช้ Taylor Robinson (TR) broth เชื้อ Mbo และ Mbg ใช้ Modified Hayflick broth (MHF broth ) ภายใน 24 ชม. หลังจากเก็บตัวอย่าง ส่วนที่ 2 นำไปสกัดดีเอ็นเอเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อทั้งสามชนิดโดยวิธี PCR พบว่าสามารถตรวจพบเชื้อ Ud, Mbo, Mbg จากน้ำเชื้อได้ ผลการตรวจโดยวิธีเพาะเชื้อ พบตัวอย่างน้ำเชื้อที่มีเชื้อ Ud ทั้งหมด 43% (58/134) แต่น้ำเชื้อที่มีเชื้อ Ud สูงกว่า 105 ccu/มล. พบเพียง 12 % (16/134) สำหรับเชื้อ Mbo ตรวจไม่พบเชื้อ สำหรับเชื้อ Mbg ตรวจพบเชื้อเพียง 1.5% (2/134) เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจเชื้อ Ud ระหว่างวิธีการเพาะเชื้อและวิธี พี ซี อาร์ จากน้ำเชื้อโคจำนวน 134 ตัวอย่าง พบว่าการตรวจทั้งสองวิธีให้ผลผลบวกและผลลบเหมือนกัน จำนวน 75.37% (101/134) โดยวิธี PCR มี sensitivity และ specificity เท่ากับ 87.5% (14/16) และ 73.7% (87/118) ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ , มุขดา รัตนภาสกร , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล . (2552). การตรวจเชื้อยูเรียพลาสมา ไดเวอร์ซุม มัยโคพลาสมา โบวิส และมัยโคพลาสมา โบวิเจนนิทาเลียม จากน้ำเชื้อพ่อโคโดยเทคนิคพีซีอาร์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ , มุขดา รัตนภาสกร , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล . 2552. "การตรวจเชื้อยูเรียพลาสมา ไดเวอร์ซุม มัยโคพลาสมา โบวิส และมัยโคพลาสมา โบวิเจนนิทาเลียม จากน้ำเชื้อพ่อโคโดยเทคนิคพีซีอาร์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ , มุขดา รัตนภาสกร , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล . "การตรวจเชื้อยูเรียพลาสมา ไดเวอร์ซุม มัยโคพลาสมา โบวิส และมัยโคพลาสมา โบวิเจนนิทาเลียม จากน้ำเชื้อพ่อโคโดยเทคนิคพีซีอาร์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2552. Print.
วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ , มุขดา รัตนภาสกร , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล . การตรวจเชื้อยูเรียพลาสมา ไดเวอร์ซุม มัยโคพลาสมา โบวิส และมัยโคพลาสมา โบวิเจนนิทาเลียม จากน้ำเชื้อพ่อโคโดยเทคนิคพีซีอาร์. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2552.