ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของค่า Somatic Cell Count กับปริมาณน้ำนม ในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของค่า Somatic Cell Count กับปริมาณน้ำนม ในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์
นักวิจัย : จุรีรัตน์ แสนโภชน์ , ณรงค์กร เกษมสุข , กัลยา เก่งวิกย์กรรม
คำค้น : โคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประเมินพันธุกรรมของค่าโซมาติกเซลล์ในน้ำนมของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ กัลยา เก่งวิกย์กรรม1 ณรงค์กร เกษมสุข 2 วิบูรณ์ ตุลารักษา1 1 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 2 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี บทคัดย่อ การประเมินพันธุกรรมของค่าโซมาติกเซลล์ในน้ำนมของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ จำนวน 9,538 บันทึก จากแม่โคนม 975 ตัว ในฟาร์มเกษตรกรอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในระหว่างปี 2547-2549 (หรือ ค.ศ. 2004-2006) โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมเดือนละครั้ง ทุกเดือนจนครบระยะการให้นม(lactation) จากข้อมูลค่าโซมาติกเซลล์ของแม่โคนม ลูกผสมไทยโฮลสไตน์ ซึ่งแบ่งตามระดับเลือดโฮลสไตน์ได้ 5 ระดับ กลุ่มที่1 มีระดับเลือดโฮลสไตน์ 75-<87.5% กลุ่มที่4 87.5-<93.75% และกลุ่มที่5 ?93.75 แม่โคทั้ง 5 กลุ่มมีการให้น้ำนมตั้งแต่ครั้งที่1-ครั้ง ที่12 จากข้อมูลพบว่า เมื่อแปลงค่าโซมาติกเซลล์เคานท์ (Somatic cell count; SCC) ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีค่าไม่ต่อเนื่อง ให้ เป็นค่าโซมาติกเซลล์สกอร์ (Somatic Cell Score; SCS) เพื่อให้เป็นตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่อง และนำมาคำนวณเพื่อประเมิน พันธุกรรม พบว่าค่าอัตราพันธุกรรม (heritability; h2) ของค่าโซมาติกเซลล์เท่ากับ 0.179 (SD= 0.0141) และค่าเฉลี่ย+ ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า SCS ของแม่โคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์กลุ่มที่1 เท่ากับ 8.71 + 0.53 (n=226) กลุ่มที่2เท่ากับ 10.93 + 2.72 (n=1559) กลุ่มที่3เท่ากับ 9.67 + 1.77 (n=242) กลุ่มที่4 เท่ากับ 9.49 + 1.39 (n=5549) และกลุ่มที่5เท่ากับ 10.51 + 0.73 (n=1962) คำสำคัญ : การประเมินพันธุกรรม, ค่าโซมาติกเซลล์, โคนมไทยโฮลสไตน์

บรรณานุกรม :
จุรีรัตน์ แสนโภชน์ , ณรงค์กร เกษมสุข , กัลยา เก่งวิกย์กรรม . (2551). ความสัมพันธ์ของค่า Somatic Cell Count กับปริมาณน้ำนม ในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
จุรีรัตน์ แสนโภชน์ , ณรงค์กร เกษมสุข , กัลยา เก่งวิกย์กรรม . 2551. "ความสัมพันธ์ของค่า Somatic Cell Count กับปริมาณน้ำนม ในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
จุรีรัตน์ แสนโภชน์ , ณรงค์กร เกษมสุข , กัลยา เก่งวิกย์กรรม . "ความสัมพันธ์ของค่า Somatic Cell Count กับปริมาณน้ำนม ในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2551. Print.
จุรีรัตน์ แสนโภชน์ , ณรงค์กร เกษมสุข , กัลยา เก่งวิกย์กรรม . ความสัมพันธ์ของค่า Somatic Cell Count กับปริมาณน้ำนม ในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2551.