ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะโรค West Nile Virus ในประเทศไทย

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะโรค West Nile Virus ในประเทศไทย
นักวิจัย : บัณฑิต นวลศรีฉาย , สุจิรา ปาจริยานนท์ , วรา วรงค์, รัชนีกร วิทูรพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เป็นการสำรวจสภาวะโรค West Nile ในประเทศไทยในระหว่างปี 2553-2554 ในม้า สัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์ในสวนสัตว์ โดยการทดสอบทางซีรัมวิทยาด้วยวิธี competitive ELISAผลการศึกษาพบว่าผลการตรวจทางซีรัมวิทยาของสัตว์ทุกชนิดจำนวน 1,217 ตัวอย่าง ให้ผลบวก 1,051 ตัวอย่างมีความชุกร้อยละ 86.36 แยกเป็นตัวอย่างซีรัมม้ามีความชุกร้อยละ 67.62 ซีรัมสัตว์ปีกมีความชุกร้อยละ 1.15และสัตว์ในสวนสัตว์มีความชุกร้อยละ 17.58 การแยกเชื้อไวรัสโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง และ ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี nested RT-PCR ในตัวอย่างสัตว์ปีกป่วยตายจำนวน 111 ตัวอย่างไม่พบเชื้อ การศึกษาพบระดับความชุกต่อโรค West- Nileสูงอาจเกิดจากปฏิกิริยาข้าม(crossreaction)กับเชื้อไวรัสอื่นในสกุลFlavivirus ได้ เช่นJapanese encephalitis virus หรือ Dengue virus (1-4) ซึ่งมีความชุกสูงในประเทศไทย ต้องยืนยันผลการตรวจด้วยวิธี Plaque ReductionNeutralization Test(PRNT)ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน ในการแยกโรคWest Nile ออกจากโรคอื่นในไวรัสสกุลFlavivirusแต่อย่างไรก็ตามการพบความชุกร้อยละ 86.36 แสดงว่าสัตว์ที่นำตัวอย่างมาศึกษาเป็นแหล่งรังโรคของกลุ่มไวรัสสกุลFlavivirus ที่สำคัญของประเทศไทย

บรรณานุกรม :
บัณฑิต นวลศรีฉาย , สุจิรา ปาจริยานนท์ , วรา วรงค์, รัชนีกร วิทูรพงศ์ . (2554). การศึกษาสภาวะโรค West Nile Virus ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
บัณฑิต นวลศรีฉาย , สุจิรา ปาจริยานนท์ , วรา วรงค์, รัชนีกร วิทูรพงศ์ . 2554. "การศึกษาสภาวะโรค West Nile Virus ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
บัณฑิต นวลศรีฉาย , สุจิรา ปาจริยานนท์ , วรา วรงค์, รัชนีกร วิทูรพงศ์ . "การศึกษาสภาวะโรค West Nile Virus ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2554. Print.
บัณฑิต นวลศรีฉาย , สุจิรา ปาจริยานนท์ , วรา วรงค์, รัชนีกร วิทูรพงศ์ . การศึกษาสภาวะโรค West Nile Virus ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2554.