ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในกระบือปลักไทยโดย microsatellite markers

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในกระบือปลักไทยโดย microsatellite markers
นักวิจัย : ณชัย ศราธพันธุ์ , กัลยา เก่งวิกย์กรรม , สายใจ ชื่นสุข , วิบูรณ์ ตุลารักษา
คำค้น : ตรวจความเป็นพ่อ , แม่ , ลูกกระบือปลักไทย
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในกระบือปลักไทยโดย microsatellite markers ณชัย ศราธพันธุ์1 กัลยา เก่งวิกย์กรรม1 สายใจ ชื่นสุข1 ณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล1 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลชุดตรวจเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์ที่เหมาะสมสำหรับตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกกระบือปลักไทย ได้ทำการทดสอบเครื่องหมายไมโคร แซทเทิลไลท์จำนวน 10 เครื่องหมายในตัวอย่างที่ทำการศึกษาจำนวน 195 ตัวอย่าง ประกอบด้วยพ่อกระบือ 23 ตัว แม่กระบือ 67 ตัว ลูกกระบือ 87 ตัว และกระบือที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอีก 18 ตัว ดีเอ็นเอของแต่ละตัวอย่างถูกนำมาเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่จำเพาะต่อเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์ ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบมัลติเพลกซ์ 2 ชุด และหาขนาดชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ได้ (อัลลิล) โดยการแยกด้วยเครื่องหาลำดับเบส ประเมินผลที่ได้ในแต่ละเครื่องหมาย ได้แก่ จำนวนอัลลิล ความถี่ของอัลลิล ค่าความผันแปร ค่าเฮทเทอโรซัยกัสจากการสังเกต จากการคำนวณ และค่าความน่าจะเป็น ผลการวิเคราะห์พบว่า ในแต่ละเครื่องหมายได้อัลลิลจำนวน 5 ถึง 29 อัลลิล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.3 อัลลิล อัลลิลที่ได้มีขนาดอยู่ระหว่าง 110 ถึง 264 คู่เบส ค่าความผันแปรมีค่าสูง (> 0.7) พบใน 9 เครื่องหมาย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.811 ค่าเฮทเทอโรซัยกัสจากการสังเกต และจากการคำนวณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.762 และ 0.834 เมื่อทำการประเมินผลชุดตรวจเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์ทั้ง 10 เครื่องหมาย ได้แก่ INRA006, CSSM47, RM004, BM1706, MAF65, CSSM38, CSSM42, CSSM19, D5S2 และ INRA189 จากตัวอย่างดีเอ็นเอกระบือปลักไทย 195 ตัวอย่าง พบว่ามีค่าความน่าจะเป็นในการตรวจอัตลักษณ์เท่ากับ 1.0000 เมื่อใช้ชุดตรวจเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์ จำนวนตั้งแต่ 7-10 เครื่องหมาย อย่างไรก็ตาม มีค่าความน่าจะเป็นในการตรวจความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ-แม่-ลูกเท่ากับ 0.9951, 0.9983, 0.9992 และ 0.9995 เมื่อใช้ชุดตรวจเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์ จำนวน 7, 8, 9 และ 10 เครื่องหมาย ตามลำดับ ดังนั้น การใช้ชุดตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในกระบือปลักไทยด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์จำนวน 10 เครื่องหมาย จึงเหมาะสมสำหรับทดสอบอัตลักษณ์ และความเป็นพ่อ-แม่-ลูกกระบือปลักไทย คำสำคัญ : เครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์ ความเป็นพ่อ-แม่-ลูก กระบือปลักไทย เลขทะเบียนวิจัย : 52(1)-0208-079 1 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000

บรรณานุกรม :
ณชัย ศราธพันธุ์ , กัลยา เก่งวิกย์กรรม , สายใจ ชื่นสุข , วิบูรณ์ ตุลารักษา . (2553). การตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในกระบือปลักไทยโดย microsatellite markers.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
ณชัย ศราธพันธุ์ , กัลยา เก่งวิกย์กรรม , สายใจ ชื่นสุข , วิบูรณ์ ตุลารักษา . 2553. "การตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในกระบือปลักไทยโดย microsatellite markers".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
ณชัย ศราธพันธุ์ , กัลยา เก่งวิกย์กรรม , สายใจ ชื่นสุข , วิบูรณ์ ตุลารักษา . "การตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในกระบือปลักไทยโดย microsatellite markers."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2553. Print.
ณชัย ศราธพันธุ์ , กัลยา เก่งวิกย์กรรม , สายใจ ชื่นสุข , วิบูรณ์ ตุลารักษา . การตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในกระบือปลักไทยโดย microsatellite markers. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2553.