ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ
นักวิจัย : จันทกานต์ อรณนันท์ , สดุดี พงษ์เพียจันทร์ , สมพล ไวปัญญา
คำค้น : คุณค่าทางโภชนะ , อายุการตัด , หญ้าเนเปียร์ลูกผสม , แพะ
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design : RCBD) สิ่งทดลอง คือ อายุการตัดหญ้าเนเปียร์เพื่อนำไปหมัก มี 3 อายุ ได้แก่ 60 75 และ 90 วัน ประเมินคุณภาพการหมักและหาคุณค่าทางโภชนะรวมทั้งการใช้ประโยชน์ได้ในแพะลูกผสมบอร์ เพศผู้ตอนอายุ 1 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 26 กิโลกรัม อายุการตัดละ 4 ตัว รวม 12 ตัว ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึง เดือนมิถุนายน 2556 ผลการทดลอง พบว่า หญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ทั้ง 3 อายุการตัด เมื่อหมักครบ 21 วัน มีลักษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกัน คือ มีสีเหลืองอมเขียว เนื้อเยื่อพืชมีสภาพปกติ ไม่พบเชื้อราและยีสต์ เมื่อวัดค่า pH และวิเคราะห์หากรดแลคติก กรดอะซิติกและกรดบิวทีริก พบว่า การตัดที่อายุ 60 วัน หญ้าหมักที่ได้มีคุณภาพปานกลาง ส่วนการตัดที่อายุ 75 และ 90 วัน หญ้าหมักที่ได้มีคุณภาพพอใช้ ในด้านคุณค่าทางโภชนะ พบว่า หญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 หมัก ตัดที่อายุ 60 วัน มีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการตัดที่อายุ 75 และ 90 วัน โดยมีค่าวัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ ผนังเซลล์ และเฮมิเซลลูโลส เท่ากับ 15.29 8.36 63.12 และ 53.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ รวมทั้งมีค่าพลังงานรวม เท่ากับ 4.35 Mcal/kg เมื่อทดลองโดยวิธี total collection ในแพะลูกผสมบอร์ มีค่าพลังงานย่อยได้และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เท่ากับ 3.56 และ 3.06 Mcal/kg ตามลำดับ ขณะที่เมื่อตัดที่อายุ 75 และ 90 วัน พบว่ามีค่าวัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ ผนังเซลล์ และเฮมิเซลลูโลส เท่ากับ 15.49 และ 18.25 5.86และ 4.13 69.14 และ 71.68 และ 55.08 และ 54.99 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ มีค่าพลังงานรวม พลังงานย่อยได้และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ เท่ากับ 4.44 และ 4.39 2.87 และ 2.47 และ 2.49 และ 2.14 Mcal/kg ตามลำดับ สรุปได้ว่า อายุการตัดหญ้าเนปียร์ลูกผสมโคลน 0.32 ที่เหมาะสมสำหรับหมักและใช้เลี้ยงแพะ คือ การตัดที่อายุ 60 วัน

บรรณานุกรม :
จันทกานต์ อรณนันท์ , สดุดี พงษ์เพียจันทร์ , สมพล ไวปัญญา . (2556). ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
จันทกานต์ อรณนันท์ , สดุดี พงษ์เพียจันทร์ , สมพล ไวปัญญา . 2556. "ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
จันทกานต์ อรณนันท์ , สดุดี พงษ์เพียจันทร์ , สมพล ไวปัญญา . "ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2556. Print.
จันทกานต์ อรณนันท์ , สดุดี พงษ์เพียจันทร์ , สมพล ไวปัญญา . ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2556.