ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของน้ำมันปลาทูน่าในอาหารข้นต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธ์โคทลอปิคอลโฮลสไตน์

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของน้ำมันปลาทูน่าในอาหารข้นต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธ์โคทลอปิคอลโฮลสไตน์
นักวิจัย : ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง , จิรุตม์ รัตนเทพ , ศศิธร เจาะจง
คำค้น : คุณภาพน้ำเชื้อ , อาหาร , น้ำมันปลาทูน่า
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลของน้ำมันปลาทูน่าในอาหารข้นต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคทรอปิคอลโฮลสไตน์ จิรุตม์ รัตนเทพ1 ศศิธร เจาะจง2 ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง3 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับการเสริมน้ำมันปลาทูน่าในอาหารข้นต่อคุณภาพน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคทรอปิคอลโฮลสไตน์ ดำเนินการทดลองที่ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยใช้โคพ่อพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ อายุ 4-7 ปี จำนวน 18 ตัว สุ่มออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว ให้ได้รับอาหารข้น 3 ชนิด คือ กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารข้นระดับโปรตีน CP 16% ไม่เสริมน้ำมันปลาทูน่า กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารข้นระดับโปรตีน 16% เสริมน้ำมันปลาทูน่าที่ระดับ 1% กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารข้นระดับโปรตีน 16% เสริมน้ำมันปลาทูน่าที่ระดับ 2% เลี้ยงในคอกเลี้ยงเดี่ยวขนาด 5x10 เมตร ทำการรีดเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งสัปดาห์ละครั้ง ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าคุณภาพน้ำเชื้อสดของโคพ่อพันธุ์ที่ได้รับอาหารข้นทั้ง 3 กลุ่ม มีปริมาตรของน้ำเชื้อ ความเข้มข้น จำนวนอสุจิทั้งหมดที่รีดเก็บได้ในแต่ละครั้ง และจำนวนอสุจิรูปร่างผิดปกติไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่อัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิในกลุ่มโคพ่อพันธุ์ที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นที่เสริมน้ำมันปลาทูน่า 2% มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่เสริมและเสริมน้ำมันปลาทูน่า 1% ในขณะที่จำนวนอสุจิที่มี อะโครโซมสมบูรณ์ในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาทูน่า 2% มีค่าสูงที่สุดคือร้อยละ 75.6?0.30 รองลงมาคือกลุ่มที่เสริมน้ำมันปลาทูน่า 1% มีค่าร้อยละ 73.70?0.27 ส่วนพ่อพันธุ์ที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่เสริมน้ำมันปลาทูน่ามีค่าต่ำสุดคือมีค่าร้อยละ 71.69?0.21 และเมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการแช่แข็ง พบว่าคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการแช่แข็งของโคพ่อพันธุ์ทั้ง 3 กลุ่มมีอัตราการเคลื่อนที่ อัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า และความเร็วในการเคลื่อนที่ทั้ง 3 ลักษณะคือ VAP, VSL และ VCL ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่จำนวนอสุจิที่มีอะโครโซมสมบูรณ์ในกลุ่มโคพ่อพันธุ์ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาทูน่า 2% มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาทูน่า 1% และกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่เสริมน้ำมันปลาทูน่า คือ 67.84?0.16, 64.14?0.18 และ 58.34?0.16 ตามลำดับ (p<0.05) จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการเสริมน้ำมันปลาทูน่า 2% ในอาหารข้น ไม่มีผลต่อปริมาตรและความเข้มข้นของน้ำเชื้อสด แต่มีผลทำให้อัตราเคลื่อนที่ อัตราเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จำนวนอสุจิที่มีอะโครโซมสมบูรณ์ สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมน้ำมันปลาทูน่า และส่งผลให้คุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการแช่แข็งในส่วนของจำนวนอสุจิที่มีอะโครโซมสมบูรณ์สูงกว่ากลุ่มที่เสริมน้ำมันปลาทูน่า 1% และกลุ่มที่ไม่เสริม คำสำคัญ: คุณภาพน้ำเชื้อ โคพ่อพันธุ์ น้ำมันปลาทูน่า เลขทะเบียนผลงานวิจัย : 56(1)-0208-010 1สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ อ. เมือง จ. ปทุมธานี 2ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 3 ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี 15190

บรรณานุกรม :
ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง , จิรุตม์ รัตนเทพ , ศศิธร เจาะจง . (2556). ผลของน้ำมันปลาทูน่าในอาหารข้นต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธ์โคทลอปิคอลโฮลสไตน์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง , จิรุตม์ รัตนเทพ , ศศิธร เจาะจง . 2556. "ผลของน้ำมันปลาทูน่าในอาหารข้นต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธ์โคทลอปิคอลโฮลสไตน์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง , จิรุตม์ รัตนเทพ , ศศิธร เจาะจง . "ผลของน้ำมันปลาทูน่าในอาหารข้นต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธ์โคทลอปิคอลโฮลสไตน์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2556. Print.
ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง , จิรุตม์ รัตนเทพ , ศศิธร เจาะจง . ผลของน้ำมันปลาทูน่าในอาหารข้นต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธ์โคทลอปิคอลโฮลสไตน์. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2556.