ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีมอมบาซาในแพะ

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีมอมบาซาในแพะ
นักวิจัย : สดุดี พงษ์เพียจันทร์ , สมศักดิ์ เภาทอง , จันทกานต์ อรณนันท์
คำค้น : คุณค่าทางโภชนะ , อายุการตัด , หญ้ากินนีมอมบาซ่า , แพะ
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ดำเนินการศึกษาผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินีมอมบาซาแห้งในแพะ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือน มีนาคม 2555 ถึง เดือนมิถุนายน 2556 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design; RCBD) มี 3 สิ่งทดลอง คือ อายุการตัดหญ้ากินีมอมบาซา 30 45 และ 60 วัน มี 4 ซ้ำ โดยใช้แพะเนื้อลูกผสมพันธุ์บอร์ เพศผู้ตอน จำนวน 12 ตัว น้ำหนักตัวเฉลี่ย 30 กิโลกรัม ผลการทดลอง พบว่า หญ้ากินีมอมบาซาแห้ง ตัดที่อายุ 30 วัน มีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าการตัดที่อายุ 45 และ 60 วัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าวัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ ผนังเซลล์และลิกโนเซลลูโลส เท่ากับ 90.86 8.75 70.52 และ 46.26 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อนำมาให้แพะกิน มีปริมาณการกินได้เท่ากับ 634.4 กรัมต่อตัวต่อวัน มีค่าโภชนะย่อยได้รวมทั้งหมด เท่ากับ 60.38 เปอร์เซ็นต์ มีค่าพลังงานที่ย่อยได้ และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ เท่ากับ 2.69 และ 2.32 Mcal/kg ตามลำดับ ขณะที่หญ้ากินีมอมบาซาแห้ง ตัดที่อายุ 45 และ 60 วัน ที่มีค่าวัตถุแห้งเท่ากับ 91.94 และ 92.27 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยาบ เท่ากับ 6.62 และ 5.20 เปอร์เซ็นต์ ผนังเซลล์ เท่ากับ 72.86 และ 75.60 เปอร์เซ็นต์ และลิกโนเซลลูโลส เท่ากับ 46.89 และ 47.51 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อนำมาให้แพะกินมีปริมาณการกินได้เท่ากับ 534.9 และ 531.4 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ เมื่อทดสอบค่าการย่อยได้มีค่าโภชนะย่อยได้รวมทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 59.28 และ 55.22 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ มีค่าพลังงานที่ย่อยได้ เท่ากับ 2.69 และ 2.56 Mcal/kg ตามลำดับ และค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เท่ากับ 2.31และ 2.20 Mcal/kg ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สดุดี พงษ์เพียจันทร์ , สมศักดิ์ เภาทอง , จันทกานต์ อรณนันท์ . (2556). ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีมอมบาซาในแพะ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
สดุดี พงษ์เพียจันทร์ , สมศักดิ์ เภาทอง , จันทกานต์ อรณนันท์ . 2556. "ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีมอมบาซาในแพะ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
สดุดี พงษ์เพียจันทร์ , สมศักดิ์ เภาทอง , จันทกานต์ อรณนันท์ . "ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีมอมบาซาในแพะ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2556. Print.
สดุดี พงษ์เพียจันทร์ , สมศักดิ์ เภาทอง , จันทกานต์ อรณนันท์ . ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีมอมบาซาในแพะ. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2556.