ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของระยะเวลาที่ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดใส่ในช่องคลอดต่ออัตราการตั้งท้องในแพะ

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของระยะเวลาที่ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดใส่ในช่องคลอดต่ออัตราการตั้งท้องในแพะ
นักวิจัย : วรวิชญ์ วราอัศวปติ , อภิชัย พูนชัย , จักรกฤษณ์ จักรสัมฤทธิ์ , ศักดิ์สุดา แสงแก้ว
คำค้น : การเหนี่ยวนำการเป็นสัด , โปรเจสเตอโรน , แพะ , อัตราการตั้งท้อง
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วย medroxyprogesterone acetate (sponge) 8 กับ 16 วัน ร่วมกับ prostraglandin F2? (PGF2?) และ Pregnant Mare serum Gonadotropin (PMSG) ต่ออัตราการผสมติดในแพะบอร์ผสมพื้นเมืองไทย วางแผนการทดลอง แบบสุ่มสมบูรณ์(completely random design, CRD) ใช้แพะนางจ านวน 80 ตัว แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ท าการสอด sponge ในช่องคลอดเป็ นระยะเวลา 8 วัน ในวันถอด sponge (วันที่ 8) ฉีด PGF2? ขนาด 125 ?g และฉีด PMSG ขนาด 150 IU เข้ากล้ามเนื้อ ทางการผสมเทียม 2 ครั้งชั่วโมงที่ 48และ 72 หลังถอด spongeออก ด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งแพะที่มีจำนวนตัวอสุจิ 120 ล้านตัว/โด๊ส กลุ่มที่ 2 แพะนางได้รับการสอด sponge เป็ น ระยะเวลา 16 วัน ในวันที่ 16 ฉีดฮอร์โมน PGF2? ขนาด 125 ?g ร่วมกับฉีด PMSG ขนาด 150 IU ท าการผสม เทียม ด้วยน้ำเชือแช่แข็งเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 ผลจากการศึกษาพบว่าแพะที่ได้รับ sponge ในระยะเวลา 8 วัน มี อัตราการผสมติดสูงถึง 40% (16/40 ตัว) และแพะนางกลุ่มที่ได้รับ sponge นาน 16 วัน มีอัตราการผสมติดเพียง 25% (10/40 ตัว) ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (P0.05) จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าโปรแกรม ที่เหมาะสมและมีอัตราการผสมติดถึง 40% ในแพะบอร์ลูกผสมพื้นเมืองไทยคือการใช้ sponge ในช่วงระยะเวลา 8 วัน ในโปรแกรมเหนี่ยวนำการเป็นสัดที่ร่วมกับการใช้ฮอร์โมน PGF2? และPMSG

บรรณานุกรม :
วรวิชญ์ วราอัศวปติ , อภิชัย พูนชัย , จักรกฤษณ์ จักรสัมฤทธิ์ , ศักดิ์สุดา แสงแก้ว . (2556). ผลของระยะเวลาที่ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดใส่ในช่องคลอดต่ออัตราการตั้งท้องในแพะ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วรวิชญ์ วราอัศวปติ , อภิชัย พูนชัย , จักรกฤษณ์ จักรสัมฤทธิ์ , ศักดิ์สุดา แสงแก้ว . 2556. "ผลของระยะเวลาที่ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดใส่ในช่องคลอดต่ออัตราการตั้งท้องในแพะ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วรวิชญ์ วราอัศวปติ , อภิชัย พูนชัย , จักรกฤษณ์ จักรสัมฤทธิ์ , ศักดิ์สุดา แสงแก้ว . "ผลของระยะเวลาที่ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดใส่ในช่องคลอดต่ออัตราการตั้งท้องในแพะ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2556. Print.
วรวิชญ์ วราอัศวปติ , อภิชัย พูนชัย , จักรกฤษณ์ จักรสัมฤทธิ์ , ศักดิ์สุดา แสงแก้ว . ผลของระยะเวลาที่ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดใส่ในช่องคลอดต่ออัตราการตั้งท้องในแพะ. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2556.