ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการแสดงออกของยีน Butyrophillin ต่อปริมาณไขมันในน้ำนมโคนมลูกผสมไทย-โฮสไตน์

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการแสดงออกของยีน Butyrophillin ต่อปริมาณไขมันในน้ำนมโคนมลูกผสมไทย-โฮสไตน์
นักวิจัย : ณชัย ศราธพันธุ์ , กัลยา เก่งวิกย์กรรม , สายใจ ชื่นสุข
คำค้น : ไขมันในน้ำนม , เครื่องหมายพันธุกรรม , โคนม
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Butyrophillin (BTN) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งพบได้ใน milk fat globule membrane ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และมีส่วนสำคัญในการช่วยขับหลั่งไขมันในน้ำนมของเต้านม ซึ่งปริมาณไขมันในน้ำนมนี้มีความสำคัญในแง่คุณค่าทางเศรษฐกิจ การศึกษาความแตกต่างของรูปแบบยีนในระดับโมเลกุลของโคนมพันธุ์ Thai-Holstein ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เป็นอย่างมาก จากการศึกษาจำนวนโค 237 ตัวโดยใช้วิธี PCR-RFLP และการหาลำดับเบสเพื่อตรวจสอบลักษณะของ exon 8 ของ BTN ยีน พบว่ามีลักษณะแตกต่างกันของอัลลีล 2 ลักษณะได้แก่ อัลลีลแบบ A และ แบบ B ทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรม 2 แบบ คือ AA และ AB โดยมีความถี่ของอัลลีล A และ B ในประชากรกลุ่มนี้เป็น 0.91 และ 0.19 และความถี่ของลักษณะพันธุกรรมแบบ AA และ AB เป็น 0.82 และ 0.18 ตามลำดับ ลักษณะที่แตกต่างนี้ พบว่ามีผลต่อปริมาณส่วนประกอบในน้ำนมโค โดยโคที่มีรูปแบบยีน BTN แบบ AA มีค่าทางพันธุกรรม เปอร์เซ็นต์ไขมันและโปรตีนในน้ำนม สูงกว่ารูปแบบ AB อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

บรรณานุกรม :
ณชัย ศราธพันธุ์ , กัลยา เก่งวิกย์กรรม , สายใจ ชื่นสุข . (2553). การศึกษาการแสดงออกของยีน Butyrophillin ต่อปริมาณไขมันในน้ำนมโคนมลูกผสมไทย-โฮสไตน์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
ณชัย ศราธพันธุ์ , กัลยา เก่งวิกย์กรรม , สายใจ ชื่นสุข . 2553. "การศึกษาการแสดงออกของยีน Butyrophillin ต่อปริมาณไขมันในน้ำนมโคนมลูกผสมไทย-โฮสไตน์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
ณชัย ศราธพันธุ์ , กัลยา เก่งวิกย์กรรม , สายใจ ชื่นสุข . "การศึกษาการแสดงออกของยีน Butyrophillin ต่อปริมาณไขมันในน้ำนมโคนมลูกผสมไทย-โฮสไตน์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2553. Print.
ณชัย ศราธพันธุ์ , กัลยา เก่งวิกย์กรรม , สายใจ ชื่นสุข . การศึกษาการแสดงออกของยีน Butyrophillin ต่อปริมาณไขมันในน้ำนมโคนมลูกผสมไทย-โฮสไตน์. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2553.