ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ Trichomonas foetus ในน้ำเชื้อโคด้วยเทคนิค PCR

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ Trichomonas foetus ในน้ำเชื้อโคด้วยเทคนิค PCR
นักวิจัย : วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ , มนทกานติ์ จิระธันห์ , มุขดา รัตนภาสกร , ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล
คำค้น : น้ำเชื้อโค
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจ เชื้อ T. foetus ที่ปนเปื้อนในน้ำเชื้อสดพ่อโค ด้วยวิธี PCR จาก DNA ที่สกัดด้วยชุดน้ำยาสำเร็จรูป Genomic DNA mini kit (Tissue) GENE AID ? และใช้ primer ของ Felleisen et al., 1998 (TFR3, TFR4) พบว่าการตรวจเชื้อ T. foetus โดยตรงจากน้ำเชื้อสดด้วยวิธี PCR สามารถตรวจพบเมื่อมีจำนวนตัวเชื้อ 500 ตัว/ตัวอย่าง แต่เมื่อทดสอบการตรวจด้วยวิธี PCR มาเปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อ T. foetus โดยวิธี gold standard ด้วย MPC 50% ถ้านำตัวอย่างไปเพาะเลี้ยงด้วย MPC 50% นาน 5 วัน ต่อรอบ จำนวน 1 รอบ จะตรวจพบเมื่อมีจำนวนตัวเชื้อ 50 ตัว/ตัวอย่าง เมื่อนำไปเลี้ยงจำนวน 2 รอบรวม 10 วัน จะตรวจพบเมื่อมีจำนวนตัวเชื้อ 25 ตัว/ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าสามารถตรวจพบเชื้อ ทั้งด้วยวิธี PCR และ ตรวจ wet mount ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ทั้งนี้ถ้านำตัวอย่างไปย้อม Giemsa ก่อนตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเพิ่มความไวในการตรวจพบมากขึ้น

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ , มนทกานติ์ จิระธันห์ , มุขดา รัตนภาสกร , ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล . (2553). การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ Trichomonas foetus ในน้ำเชื้อโคด้วยเทคนิค PCR.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ , มนทกานติ์ จิระธันห์ , มุขดา รัตนภาสกร , ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล . 2553. "การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ Trichomonas foetus ในน้ำเชื้อโคด้วยเทคนิค PCR".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ , มนทกานติ์ จิระธันห์ , มุขดา รัตนภาสกร , ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล . "การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ Trichomonas foetus ในน้ำเชื้อโคด้วยเทคนิค PCR."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2553. Print.
วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ , มนทกานติ์ จิระธันห์ , มุขดา รัตนภาสกร , ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล . การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ Trichomonas foetus ในน้ำเชื้อโคด้วยเทคนิค PCR. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2553.