ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความหลากหลายของลายพิมพ์พันธุกรรมในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความหลากหลายของลายพิมพ์พันธุกรรมในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์
นักวิจัย : กัลยา เก่งวิกย์กรรม , วิบูรณ์ ตุลารักษา , ณรงค์กร เกษมสุข , ณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล
คำค้น : ความหลากหลาย , ลายพิมพ์พันธุกรรม , โคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ , เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลท์
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ เป็นโคนมที่พัฒนาปรับปรุงพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีลักษณะที่เหมาะสม ให้ผลผลิตสูงในประเทศไทย การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินความหลากหลายของลายพิมพ์พันธุกรรมในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์ ตัวอย่างที่ทำการศึกษาเป็นโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์รวม 588 ตัว ที่มีสายเลือดโฮลสไตน์ 100, 93.75%, 90.63%, 87.5%, 81.25%, และ 75 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 30, 110, 41, 242, 35, และ 131 ตัว ตามลำดับ ตัวอย่างดีเอ็นเอของสัตว์แต่ละตัวได้นำมาเพิ่มขยายชิ้นส่วนดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส ซึ่งใช้ไพรเมอร์ติดสีฟลูออเรสเซนต์จำนวน 11 เครื่องหมาย ได้แก่ TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA126, TGLA122, INRA23, ETH3, ETH225 และ BM1824 เมื่อนำผลขนาดชิ้นส่วนไมโครแซทเทิลไลท์ดีเอ็นเอแต่ละเครื่องหมายของแต่ละตัวอย่างมาวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม พบว่ามีความหลากหลายของลายพิมพ์พันธุกรรมสูงโดยมีค่าเฉลี่ยเฮทเทอโรซัยโกซิตี (He) เท่ากับ 0.8932 มีค่าเฉลี่ยรูปแบบพันธุกรรม (PIC) เท่ากับ 0.8833 ค่าเฉลี่ย fixation index FIS และ FIT เท่ากับ -0.0131 และ 0.0063 ส่วนค่า FST มีค่า 0.0837-0.1466 ซึ่งแสดงว่าประชากรโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ที่ทำการศึกษานี้มีส่วนน้อยเพียง 1.31 % ที่เป็นเฮทเทอโรซัยโกตเกินในระหว่างกลุ่ม และมีส่วนน้อยเพียง 0.63 % ที่เป็นเฮทเทอโรซัยโกที่ขาดในประชากรทั้งหมด ส่วนในประชากรกลุ่มย่อยมีความแตกต่างทางพันธุกรรมปานกลาง (8.37-14.66%) ค่าสหสัมพันธ์เฉลี่ยของลายพิมพ์พันธุกรรมของกลุ่มโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ที่มีสายเลือดโฮลสไตน์ 100, 93.75, 90.63, 87.5, 81.25 และ 75 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 0.4218, 0.1300, 0.2797, 0.1106, 0.3353 และ 0.1529 ตามลำดับ เมื่อนำค่าความห่างทางพันธุกรรมมาสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแบบต้นไม้พบว่าสามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ โคนมไทยโฮลสไตน์สายเลือด 75% โคนมไทยโฮลสไตน์สายเลือดอื่นๆ และโคนมโฮลสไตน์พันธุ์แท้ ผลการศึกษาความหลากหลายของลายพิมพ์พันธุกรรมในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์ในครั้งนี้ สามารถนำเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์จำนวน 11 เครื่องหมายมาประยุกต์ใช้ในการตรวจความแตกต่างและหาเปอร์เซ็นต์สายเลือดโฮลสไตน์ในฝูงประชากรโคนมโฮลสไตน์ได้

บรรณานุกรม :
กัลยา เก่งวิกย์กรรม , วิบูรณ์ ตุลารักษา , ณรงค์กร เกษมสุข , ณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล . (2552). การประเมินความหลากหลายของลายพิมพ์พันธุกรรมในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
กัลยา เก่งวิกย์กรรม , วิบูรณ์ ตุลารักษา , ณรงค์กร เกษมสุข , ณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล . 2552. "การประเมินความหลากหลายของลายพิมพ์พันธุกรรมในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
กัลยา เก่งวิกย์กรรม , วิบูรณ์ ตุลารักษา , ณรงค์กร เกษมสุข , ณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล . "การประเมินความหลากหลายของลายพิมพ์พันธุกรรมในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2552. Print.
กัลยา เก่งวิกย์กรรม , วิบูรณ์ ตุลารักษา , ณรงค์กร เกษมสุข , ณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล . การประเมินความหลากหลายของลายพิมพ์พันธุกรรมในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2552.