ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA ด้วย electro elution แอนติเจน เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคทริคิโนซิสในสุกร

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA ด้วย electro elution แอนติเจน เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคทริคิโนซิสในสุกร
นักวิจัย : มนทกานติ์ จิระธันห์ , สุรีย์ ธรรมศาสตร์ , กิตติชัย อุ่นจิต
คำค้น : ทริคิโนซิส , สุกร , การวินิจฉัยทางซีรัมวิทยา , แอนติเจน , อีไลซ่า , อีเลคโตร , อีลูชั่น
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคทริคิโนซิสเป็นโรคในสุกรที่สำคัญ เกิดจากเชื้อ Trichinella spiralis คนติดโรคนี้จากการกินเนื้อสุกรดิบ พบได้ทั่วโลก OIE manual, 2004 ได้แสดงการวินิจฉัยโรคโดยการตรวจหาเชื้อวิธีการย่อยชิ้นเนื้อเพื่อหาตัวอ่อนในกล้ามเนื้อสัตว์ และการหาระดับภูมิคุ้มกัน โดยการตรวจซีรัมวิธี Enzyme-linked Immunosorbent assay ใช้แอนติเจน ชนิด excretory-secretory (ES) แต่ขั้นตอนต่างๆในการเตรียมแอนติเจนโดยวิธีนี้ มีความซับซ้อน ต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาแพงหลายเครื่อง ใช้เวลานาน และต้องใช้ผู้ทำที่มีความชำนาญ คณะผู้ทำการวิจัยจึงได้นำเทคนิค electro elution มาใช้ โดยเตรียมมาจากตัวอ่อนของเชื้อ โดยหวังว่าจะสามารถมาใช้ทดแทนการเตรียมแอนติเจน ชนิด ES ได้ ในการทดลองครั้งนี้ได้ทำการทดลองในสุกร จำนวน 5 ตัว ที่อาคารสัตว์ทดลอง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยแบ่งสุกรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองจำนวน 3 ตัว ป้อนตัวอ่อนของเชื้อ Trichinella spiralis ตัวละประมาณ 2,500 ตัว และกลุ่มควบคุม จำนวน 2 ตัว ป้อนน้ำกลั่น เลี้ยงสุกรเป็นเวลา 12 สัปดาห์ จากนั้นทำการทดสอบ ELISA โดยใช้แอนติเจนชนิด electro elution และ ES โดยซีรัมสุกรที่ใช้ทดสอบครั้งนี้นำมาจากการทดลองข้างต้น จำนวน 5 ตัวอย่าง และจากฟาร์มเกษตรกรในจังหวัดรอบๆกรุงเทพฯ จำนวน 40 ตัวอย่าง รวมเป็นซีรัมสุกรทั้งหมด 45 ตัวอย่าง ผลการทดสอบ ELISA โดยใช้แอนติเจนทั้งสอง พบว่าการใช้ ES แอนติเจน ให้ค่าความไว ค่าความจำเพาะ ค่า negative predictive ค่า positive predictive ค่าประสิทธิภาพของการทดสอบ สูงกว่าการทดสอบโดยใช้ electro elution แอนติเจน และจากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า แอนติเจนทั้งสองชนิดไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่เนื่องจากการเตรียมแอนติเจนชนิด ES มีข้อจำกัดหลายข้อ จึงน่าจะมีการหาการเตรียมแอนติเจนที่เหมาะสมโดยวิธีอื่นต่อไป

บรรณานุกรม :
มนทกานติ์ จิระธันห์ , สุรีย์ ธรรมศาสตร์ , กิตติชัย อุ่นจิต . (2551). การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA ด้วย electro elution แอนติเจน เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคทริคิโนซิสในสุกร.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
มนทกานติ์ จิระธันห์ , สุรีย์ ธรรมศาสตร์ , กิตติชัย อุ่นจิต . 2551. "การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA ด้วย electro elution แอนติเจน เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคทริคิโนซิสในสุกร".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
มนทกานติ์ จิระธันห์ , สุรีย์ ธรรมศาสตร์ , กิตติชัย อุ่นจิต . "การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA ด้วย electro elution แอนติเจน เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคทริคิโนซิสในสุกร."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2551. Print.
มนทกานติ์ จิระธันห์ , สุรีย์ ธรรมศาสตร์ , กิตติชัย อุ่นจิต . การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA ด้วย electro elution แอนติเจน เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคทริคิโนซิสในสุกร. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2551.