ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่ออัตราการตั้งท้องในกระบือปลัก

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่ออัตราการตั้งท้องในกระบือปลัก
นักวิจัย : วรวิชญ์ วราอัศวปติ , อภิชัย พูนชัย , กฤษฎากร ปาวงศ์ , สมพิศ รักงาม
คำค้น : การเหนี่ยวนำการเป็นสัด , กระบือปลัก
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราการตั้งท้องจากการเหนี่ยวนำการเป็นสัดสองโปรแกรม ระหว่างโปรแกรมที่ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน CIDR-B ร่วมกับฮอร์โมน PGF2? และโปรแกรม Ovsynch ใช้แม่กระบือปลักจำนวน 108 ตัว แบ่งแม่กระบือออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 (กลุ่ม CIDR-B) กระบือจำนวน 53 ตัว เหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (CIDR-B) สอดไว้ในช่องคลอดเป็นเวลา 10 วัน ฉีดฮอร์โมน PGF2? ขนาด 500 ?g ก่อนถอดฮอร์โมน CIDR-B 1 วัน ผสมเทียมจำนวนสองครั้งในชั่วโมงที่ 60 และ 72 หลังถอดฮอร์โมน CIDR-B กลุ่มที่ 2 กระบือจำนวน 55 ตัว (กลุ่ม Ovsynch) เหนี่ยวนำการเป็นสัดโดยฉีดฮอร์โมน GnRH ขนาด 10 ?g ในวันแรก ฉีดฮอร์โมน PGF2? ขนาด 500 ?g ในวันที่ 7 และฉีดฮอร์โมน GnRH ขนาด 10 ?g ในอีกสองวันถัดมา ผสมเทียมสองครั้งในชั่วโมงที่ 12 และ 24 หลังจากฉีดฮอร์โมน GnRH เข็มที่สอง ผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่ CIDR-B มีอัตราการตั้งท้อง 20.75% (11/53) ต่ำกว่า กลุ่ม Ovsynch ที่มีอัตราการตั้งท้อง 41.82% (23/55) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าอัตราการตั้งท้องจากการเหนี่ยวนำการเป็นสัดจากโปรแกรม Ovsynch มีค่าสูงกว่าโปรแกรม CIDR-B

บรรณานุกรม :
วรวิชญ์ วราอัศวปติ , อภิชัย พูนชัย , กฤษฎากร ปาวงศ์ , สมพิศ รักงาม . (2558). ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่ออัตราการตั้งท้องในกระบือปลัก.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วรวิชญ์ วราอัศวปติ , อภิชัย พูนชัย , กฤษฎากร ปาวงศ์ , สมพิศ รักงาม . 2558. "ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่ออัตราการตั้งท้องในกระบือปลัก".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วรวิชญ์ วราอัศวปติ , อภิชัย พูนชัย , กฤษฎากร ปาวงศ์ , สมพิศ รักงาม . "ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่ออัตราการตั้งท้องในกระบือปลัก."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2558. Print.
วรวิชญ์ วราอัศวปติ , อภิชัย พูนชัย , กฤษฎากร ปาวงศ์ , สมพิศ รักงาม . ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่ออัตราการตั้งท้องในกระบือปลัก. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2558.