ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรค African Swine Fever ทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2558

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรค African Swine Fever ทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2558
นักวิจัย : นพวรรณ บัวมีธูป , บัณฑิต นวลศรีฉา , ทวีวัฒน์ ดีมะการ , นรี เกตุสิงห์ , ละมูล โม้ลี
คำค้น : สำรวจ , เฝ้าระวัง , ประเทศไทย
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคอหิวาตส์ กรอัฟริกัน หรือ African swine fever(ASF) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสุกรและส่งผล กระทบต่อธุรกิจสุกรในระดับโลกโรคนี้ที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่พบแนวทางการรักษาอีกทั้งการป้องกันโรค โดยวัคซีนยังไม่ประสบผลสำเร็จนักASF เป็นโรคประจำถิ่นในกลุ่มประเทศตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา ปัจจุบนัโรคนี้ไดแพร่ระบาดมายังประเทศแถบทวีปยุโรป และบริเวณคอเคซัสของประเทศรัสเซีย ปัจจุบันการค้าขายระหว่างประเทศได้ขยายตัวขึ้น การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสินค้าปศุสัตว์ที่มีเชื้อโรคแฝงเป็นการ เพิ่มโอกาสการแพร่ระบาดของโรคเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากไม่มีมาตรการป้องกันและการ เฝ้าระวังที่ดีเพียงพอ การศึกษานี้เพื่อสำรวจและเฝ้าระวังโรค ASFในประเทศไทยโดยศึกษาในสุกรพื้นเมืองและสุกรที่เลี้ยง หลังบ้าน ตั้งแต่ปี2553 จนถึง ปี 2558 ทีมวิจัยสำรวจโรค ASFโดยการตรวจหาระดบัแอนต้ีบอดีในซีรั่มสุกร ด้วยวิธี indirectELISA การวจิยัแบ่งเป็น 2 ส่วน โดย (1)การศึกษายอ้นหลงั โดยใชต้วัอยา่ งที่เก็บในธนาคาร เลือดของสถาบนั สุขภาพสัตวแ์ ห่งชาติระหวา่ งปี2553-2556 และ (2)การศึกษาเชิงรุกแบบตดัขวางโดยลงพ้ืนที่ เก็บตวัอยา่ งระหวา่ งปี2557-2558การคา นวณจา นวนตวัอยา่ งเป็นการคา นวณเพื่อคน้ หาโรคที่ระดบัความชุก 5% ความเชื่อมนั่ 95% และความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 5% ทีมวจิยัทดสอบตวัอยา่ งรวมท้งัสิ้น 6,184 ตวัอยา่ งจาก230 ฟาร์ม โดยมีตวัอยา่ งจากธนาคารเลือด 3,240 ตวัอยา่ ง (108 ฟาร์ม)และตวัอยา่ งจากพ้ืนที่ท้งั 32จงัหวดัในเขตการเล้ียงปศุสัตวท์ ้งั 8 เขต (เขต 1-8) รวม 2,944 ตวัอยา่ ง (122 ฟาร์ม) ในจา นวนตวัอยา่ งรวมท้งัหมดน้ีมีตวัอยา่ งจากสุกรพ้ืนเมือง 1.97%(58 ตวัอยา่ ง) สุกรพอ่ แม่พนัธุ์14.98%(441 ตวัอยา่ ง) และสุกรขุน 83.05%(2,445 ตวัอยา่ ง)ผลการทดสอบไม่พบแอนต้ีบอด้ีต่อโรค ASFในทุกตวัอยา่ งที่ทดสอบ การศึกษาน้ีจึงเป็นขอ้มูลสนบั สนุนวา่ ในช่วงระหวา่ งปี 2553-2558ไม่พบโรค ASF ในสุกรพ้ืนเมืองและสุกรที่เล้ียงหลงับา้นในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
นพวรรณ บัวมีธูป , บัณฑิต นวลศรีฉา , ทวีวัฒน์ ดีมะการ , นรี เกตุสิงห์ , ละมูล โม้ลี . (2558). โครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรค African Swine Fever ทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2558.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
นพวรรณ บัวมีธูป , บัณฑิต นวลศรีฉา , ทวีวัฒน์ ดีมะการ , นรี เกตุสิงห์ , ละมูล โม้ลี . 2558. "โครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรค African Swine Fever ทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2558".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
นพวรรณ บัวมีธูป , บัณฑิต นวลศรีฉา , ทวีวัฒน์ ดีมะการ , นรี เกตุสิงห์ , ละมูล โม้ลี . "โครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรค African Swine Fever ทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2558."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2558. Print.
นพวรรณ บัวมีธูป , บัณฑิต นวลศรีฉา , ทวีวัฒน์ ดีมะการ , นรี เกตุสิงห์ , ละมูล โม้ลี . โครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรค African Swine Fever ทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2558. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2558.