ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวเสาไห้พันธุ์เจ๊กเชยเชิงพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

หน่วยงาน กรมการข้าว

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวเสาไห้พันธุ์เจ๊กเชยเชิงพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
นักวิจัย : กิ่งแก้ว คุณเขต , ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน
คำค้น : ข้าวเจ็กเชยข้าวเสาไห้ , ข้าวคุณภาพเทคโนโลยีการผลิต , การรับรองคุณภาพ , การเพิ่มมูลค่า
หน่วยงาน : กรมการข้าว
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยและพัฒนาการผลิตข?าวเสาไห?พันธุ?เจ?กเชยเชิงพาณิชย?จังหวัดสระบุรีมีวัตถุประสงค?ที่ จะวิจัยและพัฒนาข?าวเสาไห?พันธุ?เจ?กเชย 1 ให?มีความสามารถแข?งขันในเชิงการค?าทั้งในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และการเพิ่มมูลค?า ซึ่งการวิจัยได?ดําเนินการที่ศูนย?วิจัยข?าวปทุมธานีและแปลงนาเกษตรกร พื้นที่จังหวัดสระบุรีป? 2552 ถึง 2553 การวิจัยพบว?า ระยะป?กดําและจํานวนต?นต?อกอในการป?กดําด?วยเครื่องไม?มีผลต?อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข?าวและ ผลผลิตจากเครื่องป?กดํามีแนวโน?มที่เพิ่มมากขึ้นอยู?ที่ประมาณ 691 กิโลกรัมต?อไร? ซึ่ง มากกว?าวิธีการหว?านร?อยละ 10 ที่ได?ผลผลิต 647 กิโลกรัมต?อไร? การปลูกด?วยอัตราเมล็ดพันธุ? 15 กิโลกรัมต?อไร?ให?ผลผลิตสูง ทั้งในระดับปุ?ยที่สูงคือที่อัตรา 50 กิโลกรัมต?อไร?และอัตราที่ต่ําคือ 25 กิโลกรัมต?อไร?และปริมาณศัตรูข?าวที่ตรวจพบส?วนใหญ?เป?นเพลี้ย กระโดดสีน้ําตาล หนอนห?อใบข?าว และหนอนกอชนิดต?างๆ วิธีการใช?สารจากธรรมชาติและสารเคมี ให?ผลในการควบคุมประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและหนอนกอได?ดีกว?ากรรมวิธีที่ควบคุมด?วยการ ปฏิบัติดูแลอื่นๆ การใช?ปุ?ยตามคําแนะนํา และตามค?าวิเคราะห?ดิน ให?ผลผลิตข?าวสูงกว?าการใส?ปุ?ยของ เกษตรกร คุณภาพเมล็ดพันธุ?เจ?กเชย 1 ที่ผลิตโดยเกษตรกร ที่มีการใช?เมล็ดพันธุ?ตั้งต?นที่มาตรฐานร?วมกับ การจัดการแล?วคุณภาพจัดอยู?ในเกณฑ?ที่ดีมีข?าวแดงปนน?อยมากและมีความงอกสูง สามารถนําไปใช?ทํา พันธุ?ต?อได? การประเมินผลผลิตข?าวเจ?กเชย ของเกษตรกร พบว?าผลผลิตมีความปลอดภัย ร?อยละ 81.0 คุณภาพผลผลิตต?องปรับปรุงร?อยละ 58 ผลผลิตเป?นที่พึงพอใจร?อยละ 62 การตรวจสอบย?อนกลับมี เกษตรกร ผ?านเกณฑ?ร?อยละ 33 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต โดยการปรับคุณภาพของดินด?วยปูน มาร?ลอัตรา 700 กิโลกรัมต?อไร?แล?ว พบว?ากรรมวิธีการใช?เมล็ดพันธุ?ที่มาตรฐานร?วมกับการจัดการเมล็ด ด?างแล?วมีผลผลิตและคุณภาพ เพิ่มขึ้น ข?าวเจ?กเชย มีองค?ประกอบทางเคมีและคุณค?าทางโภชนาการของข?าวกล?อง 100 กรัม มีพลังงาน 346.22 Kcal, คาร?โบไฮเดรท 75.64 กรัม ปริมาณแป?ง (starch) 67.72 กรัมโปรตีน 6.73 กรัม, ไขมัน 1.86 กรัม, ใยอาหาร (dietary fiber) 3.17 กรัม, เถ?า 1.05 กรัม, วิตามินบี 1 0.32 มิลลิกรัม, วิตามินบี 2 0.06 มิลลิกรัม และไนอาซีน 8.17 มิลลิกรัม ในข?าวสาร 100 กรัม มีพลังงาน 348.48 Kcal, คาร?โบไฮเดรท 80.67 กรัม, ปริมาณแป?ง (starch) 72.31 กรัม, โปรตีน 5.91 กรัม, ไอมิน 0.24 กรัม, ใยอาหาร (dietary fiber) 1.16 กรัม และเถ?า 0.42 กรัม ข?าวใหม?ที่มี ความงอกของข?าวจะสูงและปริมาณสาร GABA จะสูง ด?วย โดยที่ข?าวเปลือกเจ?กเชย 1 ที่อายุ 3 เดือน พบว?า เมื่อเพาะเป?นข?าวกล?องงอก มีปริมาณสาร GABA สูงถึง 67.13 มิลลิกรัมต?อข?าว 100 กรัม โลชั่นบํารุงผิวที่มีส?วนประกอบของ Citrict acid ผู?ทดสอบมีความพึงพอใจ เพราะเก็บได?นาน โลชั่นหลังโกนหนวด ที่ได?จากส?วนประกอบจาก chlorophyll ของใบข?าวเจ?กเชย 1 เป?นโลชันที่ผู?ทดลอง ใช?มีความคิดเห็นว?า ช?วยลดการอักเสบของผิวหลังโกนหนวดและเพิ่มความชุ?มชื้นแก?ผิว สบู?ที่ได?จาก ที่ มีส?วนผสม ของ Lanolin โดยไม?ใส?น้ําสกัดจากข?าวกล?องงอกเมื่อละลายน้ําแล?วเกิดฟอง มากที่สุด ข?าวพันธุ?เจ?กเชยที่มีอายุการเก็บรักษาตั้งแต? 4-5 เดือนหลังการเก็บเกี่ยวเป?นต?นไป เหมาะ สําหรับที่จะนํามาทําเส?นขนมจีน โดยที่ความเหนียวของเส?นขนมจีนก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุของข?าวด?วย แบบบรรจุภณฑั ? 4 ชนิด ได?แก? ขวดบรรจุโลชั่นบํารุงผิว กล?องบรรจุขวดโลชั่น ขวดบรรจุ โลชั่นหลังโกนหนวด และกล?องบรรจุขวดโลชั่นหลังโกนหนวด โดยผู?ทดสอบส?วนใหญ?มีความพึง พอใจในรูปร?าง สีลวดลายและตราสัญลักษณ?

บรรณานุกรม :
กิ่งแก้ว คุณเขต , ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน . (2553). การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวเสาไห้พันธุ์เจ๊กเชยเชิงพาณิชย์จังหวัดสระบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว.
กิ่งแก้ว คุณเขต , ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน . 2553. "การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวเสาไห้พันธุ์เจ๊กเชยเชิงพาณิชย์จังหวัดสระบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว.
กิ่งแก้ว คุณเขต , ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน . "การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวเสาไห้พันธุ์เจ๊กเชยเชิงพาณิชย์จังหวัดสระบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว, 2553. Print.
กิ่งแก้ว คุณเขต , ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน . การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวเสาไห้พันธุ์เจ๊กเชยเชิงพาณิชย์จังหวัดสระบุรี. กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว; 2553.