ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1

หน่วยงาน กรมการข้าว

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1
นักวิจัย : พงศา สุขเสริม , อภิชาติ เนินพลับ , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , สุพัตรา สุวรรณธาดา , สอาง ไชยรินทร์ , ดวงอร อริยพฤกษ์ , ภมร ปัตตาวะตัง , ควพร พุ่มเชย , อนรรฆพล บุญช่วย , ดวงพร วิธูรจิตต์ , ดวงกมล บุญช่วย , ชัยรัตน์ จันทร์หนู , จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์ , เปรมกมล มูลนิลตา , วิภาวดี ชำนาญ , นัยกร สงวนแก้ว , สุภาวิณี สวงโท , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ , ประกอบกิจ ดังไทสง , โอภาส วรวาท , สุภาพร จันทร์บัวทอง , สุมาลี สุทธายศ , จิตติชัย อนาวงษ์ , เจตน์ คชฤกษ์ , พรสุรี กาญจนา , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ , นลินี เจียงวรรธนะ , สมพงษ์ เฉยพันธ์
คำค้น : ข้าวนาน้ำฝนอายุปานกลาง , ข้าวหอม , ลักษณะประจำพันธุ์ , ภาคเหนือตอนล่าง , Intermediate rainfed rice , Aromatic rice , Lower northern
หน่วยงาน : กรมการข้าว
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นที่ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างส่วนใหญ่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพสูงในการผลิตข้าวพันธุ์ดี แต่ปัจจุบันพันธุ์ข้าวหอมที่มีอมิโลสปานกลางที่ได้รับการรับรองพันธุ์จากราชการมีเพียง 1 พันธุ์ คือ นางมล เอส-4 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวให้ได้สายพันธุ์ที่มีความหอม อมิโลสปานกลาง ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกร ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้ผสมพันธุ์และคัดเลือก ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ PSL04106-28-1-2-1-1-1 จากการผสมซ้อน ปี 2545-2547 ระหว่างคู่ผสม HPSL1/Mudgo//HSRN/SPR90116-15-2-2-1-1///SPR90116-15-2-2-1-1 ปี 2548-2549 ปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 และ 2 แบบหมู่ ปี 2550-2551 นำพันธุ์ผสมชั่วที่ 3-4 ทดสอบความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล คัดเลือกต้นที่ต้านทานนำเข้าเร่งชั่วอายุ จากนั้นนำไปปลูกเป็นพันธุ์ผสมชั่วที่ 5-6 ทดสอบความต้านทานโรคไหม้ คัดเลือกต้นที่ต้านทานนำเข้าเร่งชั่วอายุ ปี 2551 ปลูกพันธุ์ผสมชั่วที่ 7 ปี 2552 ปลูกศึกษาพันธุ์ คัดเลือกได้สายพันธุ์ PSL04106-28-1-2-1-1-1 ปี 2553 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ปี 2554-2555 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี และปลูกทดสอบเสถียรภาพผลผลิต ต่อมาในปี 2555 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ และทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ข้าวสายพันธุ์ PSL04106-28-1-2-1-1-1 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวปลายเดือนพฤศจิกายน ให้ผลผลิต 728 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีทรงต้นค่อนข้างตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ใบสีเขียว ใบธงตั้ง คอรวงค่อนข้างสั้น รวงแน่นปานกลาง ความสูงเฉลี่ย 125 เซนติเมตร น้ำหนักข้าวเปลือก 11.35 กิโลกรัมต่อถัง ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ดหนัก 32.67 กรัม เปลือกเมล็ดสีฟางปนฟางกระน้ำตาล ข้าวเปลือกยาว 10.15 มิลลิเมตร กว้าง 2.91 มิลลิเมตร หนา 2.17 มิลลิเมตร ข้าวกล้องรูปร่างเรียว ยาว 7.76 มิลลิเมตร กว้าง 2.39 มิลลิเมตร หนา 1.89 มิลลิเมตร ข้าวสารยาว 7.74 มิลลิเมตร กว้าง 2.35 มิลลิเมตร หนา 1.85 มิลลิเมตร จัดอยู่ในกลุ่มอมิโลสปานกลาง (22.2%) ความคงตัวของแป้งสุกในระดับค่อนข้างอ่อน อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ การยืดตัวของเมล็ดข้าวสุกน้อย เมื่อหุงสุกมีกลิ่นหอม เลื่อมมันเล็กน้อย สีขาวนวล ข้าวสุกค่อนข้างนุ่มคล้ายนางมล เอส-4 แต่ไม่นุ่มมากเหมือนขาวดอกมะลิ 105 มีระยะพักตัว 7-8 สัปดาห์ ข้าวพันธุ์นี้เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง เป็นข้าวอายุปานกลางที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคไหม้

บรรณานุกรม :
พงศา สุขเสริม , อภิชาติ เนินพลับ , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , สุพัตรา สุวรรณธาดา , สอาง ไชยรินทร์ , ดวงอร อริยพฤกษ์ , ภมร ปัตตาวะตัง , ควพร พุ่มเชย , อนรรฆพล บุญช่วย , ดวงพร วิธูรจิตต์ , ดวงกมล บุญช่วย , ชัยรัตน์ จันทร์หนู , จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์ , เปรมกมล มูลนิลตา , วิภาวดี ชำนาญ , นัยกร สงวนแก้ว , สุภาวิณี สวงโท , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ , ประกอบกิจ ดังไทสง , โอภาส วรวาท , สุภาพร จันทร์บัวทอง , สุมาลี สุทธายศ , จิตติชัย อนาวงษ์ , เจตน์ คชฤกษ์ , พรสุรี กาญจนา , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ , นลินี เจียงวรรธนะ , สมพงษ์ เฉยพันธ์ . (2555). ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1.
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว.
พงศา สุขเสริม , อภิชาติ เนินพลับ , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , สุพัตรา สุวรรณธาดา , สอาง ไชยรินทร์ , ดวงอร อริยพฤกษ์ , ภมร ปัตตาวะตัง , ควพร พุ่มเชย , อนรรฆพล บุญช่วย , ดวงพร วิธูรจิตต์ , ดวงกมล บุญช่วย , ชัยรัตน์ จันทร์หนู , จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์ , เปรมกมล มูลนิลตา , วิภาวดี ชำนาญ , นัยกร สงวนแก้ว , สุภาวิณี สวงโท , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ , ประกอบกิจ ดังไทสง , โอภาส วรวาท , สุภาพร จันทร์บัวทอง , สุมาลี สุทธายศ , จิตติชัย อนาวงษ์ , เจตน์ คชฤกษ์ , พรสุรี กาญจนา , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ , นลินี เจียงวรรธนะ , สมพงษ์ เฉยพันธ์ . 2555. "ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1".
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว.
พงศา สุขเสริม , อภิชาติ เนินพลับ , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , สุพัตรา สุวรรณธาดา , สอาง ไชยรินทร์ , ดวงอร อริยพฤกษ์ , ภมร ปัตตาวะตัง , ควพร พุ่มเชย , อนรรฆพล บุญช่วย , ดวงพร วิธูรจิตต์ , ดวงกมล บุญช่วย , ชัยรัตน์ จันทร์หนู , จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์ , เปรมกมล มูลนิลตา , วิภาวดี ชำนาญ , นัยกร สงวนแก้ว , สุภาวิณี สวงโท , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ , ประกอบกิจ ดังไทสง , โอภาส วรวาท , สุภาพร จันทร์บัวทอง , สุมาลี สุทธายศ , จิตติชัย อนาวงษ์ , เจตน์ คชฤกษ์ , พรสุรี กาญจนา , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ , นลินี เจียงวรรธนะ , สมพงษ์ เฉยพันธ์ . "ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1."
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว, 2555. Print.
พงศา สุขเสริม , อภิชาติ เนินพลับ , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , สุพัตรา สุวรรณธาดา , สอาง ไชยรินทร์ , ดวงอร อริยพฤกษ์ , ภมร ปัตตาวะตัง , ควพร พุ่มเชย , อนรรฆพล บุญช่วย , ดวงพร วิธูรจิตต์ , ดวงกมล บุญช่วย , ชัยรัตน์ จันทร์หนู , จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์ , เปรมกมล มูลนิลตา , วิภาวดี ชำนาญ , นัยกร สงวนแก้ว , สุภาวิณี สวงโท , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ , ประกอบกิจ ดังไทสง , โอภาส วรวาท , สุภาพร จันทร์บัวทอง , สุมาลี สุทธายศ , จิตติชัย อนาวงษ์ , เจตน์ คชฤกษ์ , พรสุรี กาญจนา , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ , นลินี เจียงวรรธนะ , สมพงษ์ เฉยพันธ์ . ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1. กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว; 2555.