ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการออกแบบไพรเมอร์เพื่อการตรวจสอบชนิดของสัตว์จากไมโตคอนเดรียลยีนด้วยวิธี Multiplex PCR
นักวิจัย : สายใจ ชื่นสุข , บุหงา จินดาวานิชสกุล , อัจฉราวรรณ น้อยกล่ำ
คำค้น : การตรวจสอบย้อนกลับทางพันธุกรรม , ชนิดของสัตว์ , ไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อออกแบบไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อยีนไซโตโครม บี ในไมโตคอนเดรียของเซลล์สำหรับใช้ในการจำแนกชนิดของสัตว์ 6 ชนิดได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และไก่ด้วยปฏิกิริยา Multiplex PCR โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อสัตว์ทั้ง 6 ชนิดที่เก็บจากโรงฆ่าสัตว์และตัวอย่างของอาหารที่ระบุว่าทำจากเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆจากท้องตลาดจำนวน 11ตัวอย่าง ในการทดลองนี้ได้สร้างชิ้นส่วนของยีนไซโตโครม บี ของสัตว์แต่ละชนิดจากปฏิกิริยา PCR โดยใช้ไพรเมอร์จำเพาะต่อสัตว์แต่ละชนิดและปรับสภาวะของปฏิกิริยาให้เหมาะสมต่อการทำปฏิกิริยาเดียวกัน พบว่า ชิ้นส่วนดีเอ็นเอมีขนาดแตกต่างกัน ได้แก่ 124 157 227 331 398 และ 472 คู่เบสในกระบือ แพะ ไก่ แกะ สุกรและโคตามลำดับ ทำให้สามารถแยกชนิดของสัตว์ทั้ง 6 ชนิดได้พร้อมกันในปฏิกิริยา PCR เดียวกัน ทั้งนี้ในการทดสอบที่มีการผสมดีเอ็นเอของสุกรและโค หรือสุกรและไก่ พบว่าสามารถตรวจแยกปริมาณดีเอ็นเอของสุกรที่น้อยที่สุดคือ 0.5 นาโนกรัมออกจากดีเอ็นเอของโคและไก่ นอกจากนี้การตรวจชนิดของสัตว์จากอาหารที่ระบุชนิดสัตว์จำนวน 11 ตัวอย่างจากไพรเมอร์และสภาวะของปฏิกิริยาเดียวกัน พบว่าตัวอย่างที่มีชนิดของสัตว์ตรงตามกับที่ระบุจำนวน 5 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นสินค้าฮาลาล 1 ตัวอย่าง และพบอาหารที่มีชนิดสัตว์ไม่ตรงกับที่ระบุ 6 ตัวอย่าง จากการวิจัยพบว่าวิธี Multiplex PCR สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบชนิดของสัตว์ทั้ง 6 ชนิดได้เมื่อมีการออกแบบไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อสัตว์นั้นๆและปรับสภาวะให้เหมาะสมต่อการทำปฏิกิริยา

บรรณานุกรม :