ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : อรรณพ หอมจันทร์ , วีระศักดิ์ อุดมโชค , กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ , อนุชา เพียรชนะ , ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ , ภานุ ตรัยเวช , ทศพล จตุระบุล
คำค้น : พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://122.155.1.141/upload/filecenter/193/files/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มักประสบกับอุทกภัยเป็นประจำเกือบทุกปี หากพิจารณาลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบและที่ราบลุ่ม โดยมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ 1) แม่น้ำมูลซึ่งไหลจากจังหวัดศรีสะเกษผ่านอำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร แล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขง และ 2) แม่น้ำชีซึ่งไหลมาจากจังหวัดยโสธรผ่านอำเภอเขื่องในแล้วไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่อำเภอวารินชำราบเป็นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากเสมอ ซึ่งบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนที่อยู่อาศัย สถานศึกษา หน่วยงานราชการ แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่การเกษตร การเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้งสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้กการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังคงเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Relief Measures) และการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (Restoration) ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อบรรเทาความรุนแรงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี การเตรียมการรับมือกับปัญหาดังกล่าวยังคงขาดข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนการประเมินหรือคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้จำนวนของการเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูบูรณะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

บรรณานุกรม :
อรรณพ หอมจันทร์ , วีระศักดิ์ อุดมโชค , กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ , อนุชา เพียรชนะ , ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ , ภานุ ตรัยเวช , ทศพล จตุระบุล . (2556). โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
อรรณพ หอมจันทร์ , วีระศักดิ์ อุดมโชค , กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ , อนุชา เพียรชนะ , ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ , ภานุ ตรัยเวช , ทศพล จตุระบุล . 2556. "โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
อรรณพ หอมจันทร์ , วีระศักดิ์ อุดมโชค , กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ , อนุชา เพียรชนะ , ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ , ภานุ ตรัยเวช , ทศพล จตุระบุล . "โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556. Print.
อรรณพ หอมจันทร์ , วีระศักดิ์ อุดมโชค , กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ , อนุชา เพียรชนะ , ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ , ภานุ ตรัยเวช , ทศพล จตุระบุล . โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 2556.