ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่

หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่
นักวิจัย : วสันต์ เหลืองประภัสร์ , ภัทรวุฒิ เฉยศิริ
คำค้น : บริหารจัดการสาธารณภัย
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : http://122.155.1.141/upload/filecenter/193/files/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20Final.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ มีผลผลิตดังนี้ (1) ข้อเสนอว่าด้วยหลักการจัดระบบงาน กลไก และโครงสร้างการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ องมี 3 รูปแบบ คือ - รูปแบบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด - รูปแบบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มอำเภอ - รูปแบบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (2) ข้อเสนอว่าด้วยรูปแบบกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ดังนี้ - การปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด - การปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาที่มีอยู่เดิม ให้เป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มอำเภอ - การจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับอำเภอ (3) เงื่อนไขบริบทการกำหนดรูปแบบกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ (4) บทบาทและคุณลักษณะของกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในอนาคต

บรรณานุกรม :
วสันต์ เหลืองประภัสร์ , ภัทรวุฒิ เฉยศิริ . (2562). โครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่.
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
วสันต์ เหลืองประภัสร์ , ภัทรวุฒิ เฉยศิริ . 2562. "โครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่".
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
วสันต์ เหลืองประภัสร์ , ภัทรวุฒิ เฉยศิริ . "โครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่."
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2562. Print.
วสันต์ เหลืองประภัสร์ , ภัทรวุฒิ เฉยศิริ . โครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่. กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 2562.