ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา

หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
นักวิจัย : พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ , ธีรวดี ถังคบุตร
คำค้น : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://122.155.1.141/upload/filecenter/193/files/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A0_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีผลผลิต ดังนี้ (1) ผลการศึกษาในการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา (2) ความคุ้มค่าของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา (3) ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาให้มีศักยภาพในการบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ (1) ปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา (2) ควรพิจารณาเพิ่มฝ่ายงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการ (3) ควรจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (4) ควรเพิ่มสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาและข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ดังนี้ (1) ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เชื่อมโยงจากจังหวัดลงสู่ระดับพื้นที่อย่างป็นรูปธรรม (2) ควรกำหนดบทบาทหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาให้มีความชัดเจนทางกฎหมาย (3) ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างบทบาทของภาคีเครือข่าย เอกชน หน่วยงานสนับสนุน และภาคประชาชน ให้เกิดการบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

บรรณานุกรม :
พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ , ธีรวดี ถังคบุตร . (2560). โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา.
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ , ธีรวดี ถังคบุตร . 2560. "โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา".
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ , ธีรวดี ถังคบุตร . "โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา."
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2560. Print.
พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ , ธีรวดี ถังคบุตร . โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา. กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 2560.