ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การเป็น ปภ.4.0

หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การเป็น ปภ.4.0
นักวิจัย : ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา , ฉัตรมงคล แน่นหนา , วลัยพร รัตนเศรษฐ , สุชาวดี เดชทอง , จันทร์ ลิมปนนาคทอง
คำค้น : แนวทางการพัฒนาองค์กร
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : http://122.155.1.141/upload/filecenter/193/files/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9B%E0%B8%A0%204_0.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การเป็น ปภ.4.0 มีผลผลิต ดังนี้ 1) รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การเป็น ปภ.4.0 2) แผนพัฒนา ปภ. 4.0 3) แผนปฏิบัติการ ปภ. 4.0 4) แผนปฏิบัติการ HR 4.0 และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ข้อเสนอทางนโยบายปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จเบื้องต้น คือ ผู้บริหารระดับนโยบายที่จะเป็นผู้กำหนดการตัดสินใจให้ดำเนินการหรือขับเคลื่อนใดๆ ภายใต้ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ซึ่งมีบางเรื่อง เช่น โครงสร้างตำแหน่งงาน ความชำนาญวิชาชีพ คุณสมบัติบางอย่างที่การบรรจุแต่งตั้ง ภาระงานตามระเบียบกฎหมายที่อาจแตกต่างจากข้อเสนองานวิจัยในการสรรหาบุคคล 4.0 หรือประเด็นงบประมาณ การเบิกจ่ายที่ใช้ในการปฏิบัติจริง กับความจำเป็นที่สามารถเบิกได้ตามกรอบของกฎหมายทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรับภาระจ่ายเงินเอง และข้อเสนออีกประการ คือการสื่อสารถ่ายทอดผลการศึกษางานวิจัยการสื่อสารสู่สาธารณะทั้งในรูปแบบ Digital telecommunication หรือ Online อื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทุกคนในองค์กรและเครือข่ายทราบว่ากรมขณะนี้อยู่ตรงจุดไหน และจะก้าวเดินไปจุดใด สร้างเป้าหมายร่วมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่าย 2) ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามผลการศึกษาของแผนข้างต้นนั้น ขึ้นอยู่กับการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น ซึ่งการมี Digital Culture ไม่ได้เกิดทันทีทันใด แต่เป็นการดำเนินการต่อเนื่องของกระบวนการที่จำต้องมีการทบทวน การออกแบบ เพิ่อนำสิ่งที่เป็น Action Plan ไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับส่วนงาน พื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา , ฉัตรมงคล แน่นหนา , วลัยพร รัตนเศรษฐ , สุชาวดี เดชทอง , จันทร์ ลิมปนนาคทอง . (2562). โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การเป็น ปภ.4.0.
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา , ฉัตรมงคล แน่นหนา , วลัยพร รัตนเศรษฐ , สุชาวดี เดชทอง , จันทร์ ลิมปนนาคทอง . 2562. "โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การเป็น ปภ.4.0".
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา , ฉัตรมงคล แน่นหนา , วลัยพร รัตนเศรษฐ , สุชาวดี เดชทอง , จันทร์ ลิมปนนาคทอง . "โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การเป็น ปภ.4.0."
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2562. Print.
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา , ฉัตรมงคล แน่นหนา , วลัยพร รัตนเศรษฐ , สุชาวดี เดชทอง , จันทร์ ลิมปนนาคทอง . โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การเป็น ปภ.4.0. กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 2562.