ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทั่วไป, ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทั่วไป, ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นักวิจัย : สุริชัย หวันแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://ocac.go.th///wp-content/uploads/2018/05/48-4.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยเรื่องความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 5 ประการ ประการแรก เพื่อตีความเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย วัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และชุมชน ท้องถิ่นดั้งเดิม ประการที่สอง เพื่อการเชื่อมโยงคำว่า ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนาในวิถีโลกาภิวัตน์ ประการที่สาม เพื่อศึกษาความสับสนในขอบเขตระหว่างศิลปะ เซ็กส์ อนาจาร ความงาม สิทธิส่วนบุคคล ประการที่สี่ เพื่อศึกษาบทบาทของเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและ ประการสุดท้าย เพื่อศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมสำหรับวิธีการศึกษาใช้การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน เป็นวิธีการหลักในการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สร้างวาทกรรม อาทิ ศิลปิน นักเขียน เป็นต้น และกลุ่มผู้เสพวาทกรรม อาทิ ประชาชนทั่วไป เยาวชน เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆ ใช้ประกอบ อาทิ การเก็บข้อมูลจากเอกสาร วิธีการ Focus Group Discussion เวทีโลก Cyber ซึ่งเป็นวิธีการ Post ประเด็นปัญหาผ่าน Internet เพื่อให้ผู้คนทั้วไปร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน

บรรณานุกรม :
สุริชัย หวันแก้ว . (2548). ทั่วไป, ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
สุริชัย หวันแก้ว . 2548. "ทั่วไป, ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
สุริชัย หวันแก้ว . "ทั่วไป, ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2548. Print.
สุริชัย หวันแก้ว . ทั่วไป, ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย; 2548.