ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

MVNE and MVNO Management (MMM)

หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : MVNE and MVNO Management (MMM)
นักวิจัย : อนุสรณ์ นาคคงคำ , สลักจิต อุชชิน , อาทิตย์ สุขกระสันต์ , วิจักษ์ ศิริศุภนนท์ , พชรพงค์ ซื่อสัจลือสกุล , วิทวัส ม่วงไหมทอง , สิทธิเดช สุขวีรพันธ์
คำค้น : MVNE , MVNO
หน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://www.rdcat.cathosting.in.th/proj59_02.htm
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

MVNO เสมือนเป็นผู้ให้บริการรายหนึ่ง ที่นอกเหนือจะต้องอาศัยโครงข่ายของ บมจ. กสท โทรคมนาคม แล้วยังต้องมีระบบสนับสนุนเพื่อรองรับงานด้านต่างๆเช่น การเปิดใช้บริการ(Provisioning), การจัดการยอดเงินคงเหลือของลูกค้า, การคำนวณค่าใช้บริการ (Rating), การเติมเงินเข้าระบบ (Prepaid), การจัดทำใบแจ้งค่าใช้บริการ (Postpaid), การเปลี่ยนผู้ให้บริการ (Mobile Number Portability หรือ MNP), การ Shape Bandwidth เป็นต้น ซึ่งระบบสนับสนุนที่ช่วยทำงานมีราคาแพง ซึ่งถ้า MVNO ต้องพัฒนาระบบขึ้นเองจะใช้เงินลงทุนสูง บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงร่วมมือกับบริษัท Suvitech จำกัด เพื่อสร้างระบบที่สนับสนุน MVNO โดยเรียกว่าระบบ MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลของระบบ MVNE/MVNO อัตโนมัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจำนวน Active Subscriber ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม กับ Suvitech, บมจ. กสท โทรคมนาคม /MVNO อื่นๆ ช่วยประสานงานการรับส่งข้อมูลหมายเลขทดสอบของ MVNO, Suvitech และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ช่วยแจ้งยอดเลขหมายที่เป็นสิทธิของแต่ละ MVNO เพื่อใช้ในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเลขหมายให้ กสทช. ระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำใบแจ้งค่าใช้บริการเพื่อเรียกเก็บเงินจาก MVNO ช่วยให้สามารถดูภาพรวมของการให้บริการ MVNO ทั้งในแง่ของผลกำไร ยอดหนี้คงค้าง ปริมาณการใช้งาน และแนวโน้มการใช้งานของแต่ละ MVNO

บรรณานุกรม :