ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตโมโนโคนัลแอนติบอดีชนิดรีคอมบิแนนท์ที่จำเพาะต่อโปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้างของไวรัสเอนเทอโร ๗๑ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือทางชีวภาพในการศึกษาพยาธิกำเนิดของโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตโมโนโคนัลแอนติบอดีชนิดรีคอมบิแนนท์ที่จำเพาะต่อโปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้างของไวรัสเอนเทอโร ๗๑ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือทางชีวภาพในการศึกษาพยาธิกำเนิดของโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง
นักวิจัย : อ.ดร. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้าง (Nonstructural protein) ชนิด 2B และ 3A ของไวรัสเอนเทอโร 71 (Enterovirus 71; EV71) มีบทบาทในการก่อโรคทั้งโดยการช่วยให้เกิดการ transcription และ translation ของสารพันธุกรรมไวรัสเพื่อผลิตอนุภาคไวรัสใหม่ ช่วยให้อนุภาคไวรัสใหม่แพร่ออกจากไปติดเชื้อเซลล์ข้างเคียง กดภูมิคุ้มกันจากการตอบสนองของเซลล์เจ้าบ้านเพื่อป้องกันการกำจัดเชื้อ รวมถึงการรบกวนสมดุลของเซลล์ (homeostasis) ซึ่งบทบาทเหล่านี้ของ nonstructural proteins ล้วนมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดพยาธิสภาพของเซลล์ติดเชื้อ โครงการวิจัยนี้สามารถรผลิต recombinant nonstructural protein 2B (r2B) และ 3A (r3A) ของไวรัส EV71 ใน 293T HEK cell ซึ่งเป็น mammalian expression system โดยที่โปรตีน r2B และ r3A มี FLAG tag เชื่อมติดอยู่ที่ปลาย C-terminus ไว้สำหรับการติดตามด้วย ELISA หรือ Western blotting และกระบวนการทำให้โปรตีนบริสุทธิ์โดยวิธี affinity chromatography เมื่อนำ purified r2B และ purified r3A ไปใช้คัดเลือก phages ที่ผิวมีการ display โมเลกุล ScFv antibody (ScFv-phage) จาก mouse ScFv phage antibody display library พบว่าไม่สามารถคัดเลือก ScFv-phage ที่จับจำเพาะกับ r2B แต่สามารถผลิต ScFv-phage ที่จับจำเพาะกับ r3A จำนวน 2 clones (ScFv-phage 3A#141 และ ScFv-phage 3A#164) ซึ่งทั้ง 2 clones สามารถจับกับ native viral protein ในเซลล์ติดเชื้อได้ด้วยวิธี ScFv-phage ELISA ดังนั้นจึงมีศักยภาพพัฒนาต่อยอดสำหรับตรวจหา EV71 nonstructural protein และศึกษาบทบาทของโปรตีนในเซลล์ประสาทต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
อ.ดร. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล . (2560). การผลิตโมโนโคนัลแอนติบอดีชนิดรีคอมบิแนนท์ที่จำเพาะต่อโปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้างของไวรัสเอนเทอโร ๗๑ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือทางชีวภาพในการศึกษาพยาธิกำเนิดของโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อ.ดร. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล . 2560. "การผลิตโมโนโคนัลแอนติบอดีชนิดรีคอมบิแนนท์ที่จำเพาะต่อโปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้างของไวรัสเอนเทอโร ๗๑ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือทางชีวภาพในการศึกษาพยาธิกำเนิดของโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อ.ดร. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล . "การผลิตโมโนโคนัลแอนติบอดีชนิดรีคอมบิแนนท์ที่จำเพาะต่อโปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้างของไวรัสเอนเทอโร ๗๑ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือทางชีวภาพในการศึกษาพยาธิกำเนิดของโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2560. Print.
อ.ดร. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล . การผลิตโมโนโคนัลแอนติบอดีชนิดรีคอมบิแนนท์ที่จำเพาะต่อโปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้างของไวรัสเอนเทอโร ๗๑ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือทางชีวภาพในการศึกษาพยาธิกำเนิดของโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2560.