ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินศักยภาพของชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินศักยภาพของชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : นางสุชัญญา ทองเครือ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพชุมชนและถอดบทเรียนชุมชนที่มี ศักยภาพในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน 5 ตำบล ได้แก่ แม่กา ขุนควร งิม ผาช้างน้อย และสระ รวม 69 ชุมชน เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ระหว่าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่า ชุมชนมีศักยภาพในระดับปรับปรุง พอใช้ และดีเท่ากับ 56 ชุมชน (ร้อยละ 81.2) 8 ชุมชน (ร้อยละ 11.6) และ 5 ชุมชน (ร้อยละ 7.2) ตามลำดับ ชุมชนระดับดี 5 ชุมชน ได้แก่ บ้านแม่กาท่าข้าม ต.แม่กา บ้านน้ำริน ต.ขุนควร บ้านแฮะ ต.งิม บ้านน้ำต้ม ต.ผาช้างน้อย และบ้านท่าฟ้าเหนือ ต.สระ ตัวอย่าง กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จในการลดปัญหาหมอกควัน เช่น การคัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมัก การตั้งกฎระเบียบชุมชน การไถกลบต่อซัง การทำแนวกันไฟ และทีมอาสาสมัครเฝ้าระวัง ลาดตระเวนการเผาในที่โล่ง เป็นต้น โดยมีปัจจัยสู่ความสำเร็จ เช่น ศักยภาพของผู้นำชุมชน วิถีชีวิตแบบเครือญาติ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชน และการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
นางสุชัญญา ทองเครือ . (2559). การประเมินศักยภาพของชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นางสุชัญญา ทองเครือ . 2559. "การประเมินศักยภาพของชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นางสุชัญญา ทองเครือ . "การประเมินศักยภาพของชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2559. Print.
นางสุชัญญา ทองเครือ . การประเมินศักยภาพของชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2559.