ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความตะหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนเผาถ่านโดยการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้จากฝุ่นละออง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความตะหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนเผาถ่านโดยการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้จากฝุ่นละออง
นักวิจัย : นายพงศกร ชาวเชียงตุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณฝุ่นละอองรวมและปริมาณฝุ่นละอองขนาด เล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมโครเมตรในบรรยากาศ และ กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าหรือตัวแทนครัวเรือนของบ้านคำบอน ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาจากการสมัครใจ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอง แบบสัมภาษณ์บริบทชุมชน แบบสอบถามการสัมผัสฝุ่นละออง และแบบสอบถามความตระหนัก สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร มีค่าอยู่ในช่วง 90.48 - 145.22 ?g/m3 โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 116.85?14.35 ?g/m3 3 2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร มีค่าอยู่ในช่วง 32.57 - 52.28 ?g/m3 โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.47?6.47 ?g/ m3 3) ประชาชนมีระดับความความตะหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนเผาถ่านในภาพรวมหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ จากประสบการณ์การเรียนรู้จากฝุ่นละอองในอากาศซึ่งอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
นายพงศกร ชาวเชียงตุง . (2560). ความตะหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนเผาถ่านโดยการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้จากฝุ่นละออง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายพงศกร ชาวเชียงตุง . 2560. "ความตะหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนเผาถ่านโดยการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้จากฝุ่นละออง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายพงศกร ชาวเชียงตุง . "ความตะหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนเผาถ่านโดยการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้จากฝุ่นละออง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2560. Print.
นายพงศกร ชาวเชียงตุง . ความตะหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนเผาถ่านโดยการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้จากฝุ่นละออง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2560.