ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงความเข้ากันได้และความเหนียวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงความเข้ากันได้และความเหนียวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
นักวิจัย : นางสาวกษมา จารุกำจร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2013.23
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการศึกษานี้พอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับพอลิแลกติกแอซิดที่อัตราส่วน ต่างๆ คือ 10/90 20/80 30/70 40/60 และ 50/50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ถูกเตรียมด้วยเครื่องบดผสม ภายใน และชิ้นงานทดสอบถูกขึ้นรูปด้วยเครื่องกดอัด เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชได้มาจากแป้งมันส าปะหลัง และกลีเซอรอลที่อัตราส่วน 70/30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ถูกเตรียมด้วยเครื่องบดผสมภายใน สมบัติทาง กล สมบัติทางความร้อน และ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับพอลิ แลกติกแอซิดถูกศึกษา ค่าความต้านแรงดึง ค่ามอดูลัสแรงดึง และ ค่าความต้านทานต่อแรงกระแทกของ พอลิแลกติกแอซิดลดลง เมื่อใส่เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ในขณะที่ค่าความยืด สูงสุด ณ จุดขาดเพิ่มขึ้น สมบัติทางกลของพอลิเมอร์ผสมลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเพิ่มปริมาณของเทอร์โม พลาสติกสตาร์ช พอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับพอลิแลกติกแอซิดที่อัตราส่วน 10/90 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก แสดงค่าสมบัติทางกลที่สูงที่สุด อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว อุณหภูมิหลอม และอุณหภูมิการเกิดผลึกของพอลิแลกติกแอซิดลดลงเมื่อใส่เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช 10 เปอร์เซ็นต์โดย น้ าหนัก ในขณะที่ปริมาณผลึกเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะ คล้ายแก้วและอุณหภูมิหลอมของพอลิแลกติกแอซิดในพอลิเมอร์ผสมไม่เปลี่ยนแปลง แต่อุณหภูมิการเกิด ผลึกลดลง เมื่อปริมาณของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเพิ่มขึ้น ปริมาณผลึกของพอลิแลกติกแอซิดในพอลิเมอร์ ผสมเพิ่มขึ้น ความเสถียรต่อความร้อนของพอลิแลกติกแอซิดลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของเทอร์โมพลาสติก สตาร์ช ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่าเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับ พอลิแลกติกแอซิดไม่เข้ากัน พอลิแลกติกแอซิดกราฟมาลิอิกแอนไฮดรายถูกใช้เป็นสารช่วยเพิ่มความเข้า กันได้ และปริมาณของพอลิแลกติกแอซิดกราฟมาลิอิกแอนไฮดรายคือ 3 5 และ 7 ส่วนในร้อยส่วนของพอ ลิเมอร์ผสม สมบัติทางกลและความเสถียรต่อความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช กับพอลิแลกติกแอซิดถูกปรับปรุงเมื่อปริมาณพอลิแลกติกแอซิดกราฟมาลิอิกแอนไฮดราย เพิ่มขึ้นถึง 5 ส่วนในร้อยส่วนของพอลิเมอร์ผสม อย่างไรก็ตามที่ปริมาณพอลิแลกติกแอซิดกราฟมาลิอิกแอนไฮดราย 7 ส่วนในร้อยส่วนของพอลิเมอร์ผสม สมบัติทางกลของพอลิเมอร์ผสมลดลง อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้าย แก้ว อุณหภูมิหลอม และอุณหภูมิการเกิดผลึกของพอลิเมอร์ผสมลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณของพอลิแลกติก แอซิด กราฟมาลิอิกแอนไฮดราย ในขณะที่ปริมาณผลึกเพิ่มขึ้น ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่าพอลิแลกติกแอซิดกราฟมาลิอิกแอนไฮดรายปรับปรุงความเข้ากันได้ระหว่าง เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิแลกติกแอซิด พอลิบิวทีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรต ถูกใช้เป็นสารปรับปรุงความเหนียวส าหรับพอลิเมอร์ผสมที่ มีการปรับปรุงความเข้ากันได้ และปริมาณของสารปรับปรุงความเหนียวคือ 10 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก ค่าความยืดสูงสุด ณ จุดขาดและค่าความต้านทานต่อแรงกระแทกเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของ พอลิบิวทีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรตแต่ค่าความต้านแรงดึงและค่ามอดูลัสแรงดึงลดลง เมื่อใส่พอลิบิวที ลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรต 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วและอุณหภูมิการ เกิดผลึกของพอลิแลกติกแอซิดในพอลิเมอร์ผสมลดลง ในขณะที่อุณหภูมิหลอมไม่เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ของพอลิบิวทีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรตไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว อุณหภูมิการตก ผลึก และอุณหภูมิหลอมของพอลิแลกติกแอซิดในพอลิเมอร์ผสม ปริมาณผลึกของพอลิแลกติกแอซิดในพอ ลิเมอร์ผสมเพิ่มขึ้นเมื่อใส่พอลิบิวทีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรต ความเสถียรต่อความร้อนของพอลิเมอร์ ผสมเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณของพอลิบิวทีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรต ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงการแตกหักแบบเหนียวในพอลิเมอร์ผสมที่มีการปรับปรุงความเหนียวด้วย พอลิบิวทีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรต

บรรณานุกรม :
นางสาวกษมา จารุกำจร . (2557). การปรับปรุงความเข้ากันได้และความเหนียวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นางสาวกษมา จารุกำจร . 2557. "การปรับปรุงความเข้ากันได้และความเหนียวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นางสาวกษมา จารุกำจร . "การปรับปรุงความเข้ากันได้และความเหนียวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
นางสาวกษมา จารุกำจร . การปรับปรุงความเข้ากันได้และความเหนียวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.